Dňa 22.08.2014 bol do parlamentu predložený vládny návrh zákona (ďalej len „Novela“), ktorým sa o.i. mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“). Zo zmien, ktoré novela prináša sa javí ako najdôležitejšie zavedenie spoločnosti s ručením obmedzeným so základným imaním 1 euro a prísnejšia regulácia zákazu vrátenia vkladov. Novela má nadobudnúť účinnosť dňa 01.01.2015.

1-eurová s.r.o.

V zmysle predloženého návrhu sa znižuje výška minimálneho základného imania a vkladu spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzením (ďalej len „s.r.o.“). Podľa Novely bude možné založiť s.r.o. so základným imaním 1 euro, pričom minimálne vklady spoločníkov sa znížili rovnako na 1 euro.

Hoci na jednej strane Novela umožní založiť s.r.o. aj s veľmi nízkym základným imaním, na druhej strane zavádza pre s.r.o. s nižším základným imaním podstatné obmedzenia. V prvom rade ide o dôležité obmedzenie týkajúce sa práva na vyplácanie zisku. S.r.o. so základným imaním do 5.000 eur budú môcť vyplácať podiely na zisku len v rozsahu troch štvrtín dosiahnutého čistého zisku. Zároveň ostáva zachovaná povinnosť dodržať pravidlá kapitálovej primeranosti podľa § 179 ods. 3 a 4 ObchZ.

Zavádza sa aj nová regulácia vzťahujúca sa na s.r.o. so základným imaním do 25.000 eur. Tieto s.r.o. budú podľa Novely povinné uvádzať na všetkých obchodných dokumentoch výšku svojho základného imania a rozsah jeho splatenia. Táto povinnosť sa pritom nemá vzťahovať len na novovzniknuté s.r.o., ale aj existujúce, ktoré nedosahujú požadovanú výšku základného imania. Novela prináša zmenu aj vo vzťahu k splácaniu vkladov. Pri s.r.o. so základným imaním do 25.000 eur bude povinnosť splatiť základné imanie v plnej výške pri založení. Pri ostatných s.r.o. musí celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov dosahovať aspoň 12.500 eur.

Ďalšie obmedzenie sa bude týkať počtu spoločníkov. S.r.o. so základným imaním do 25.000 eur budú môcť mať najviac 5 spoločníkov. Uvedená úprava sa v zmysle prechodných ustanovení nebude týkať s.r.o. založených pred účinnosťou novely (t.j. pred 01.01.2015).

Z uvedeného je zrejmé, že zákonodarca na jednej strane umožnil zakladať s.r.o. s minimálnym základným imaním 1 euro, zároveň však zaviedol nové obmedzenia, ktoré sa budú týkať aj existujúcich s.r.o. V zmysle Novely bude možné s.r.o. rozdeliť do 3 kategórií podľa výšky základného imania (s.r.o. so základným imaním od 1 do 4.999 eur; s.r.o. so základným imaním od 5.000 do 24.999 eur a s.r.o. so základným imaním od 25.000 eur), pričom na každú z týchto kategórií sa bude vzťahovať iná miera obmedzení a regulácie.

2. Zákaz vrátenia vkladu

Novela prináša aj výrazné zmeny týkajúce sa zákazu vrátenia vkladu v s.r.o. Jej účelom má byť lepšia ochrana veriteľov spoločnosti.

Novela dopĺňa do ObchZ nový § 123a, v zmysle ktorého po dobu trvania spoločnosti nemôže spoločnosť spoločníkom vrátiť vklad. Vrátenie vkladu pritom bude zahŕňať aj plnenie poskytnuté spoločnosťou na základe právneho úkonu dojednaného medzi spoločnosťou a osobou podľa § 67c ods. 2 ObchZ, [1] (Ide o široký okruh osôb zahŕňajúci osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 20% na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; tichých spoločníkov, ktorí sa na podnikaní podieľajú vkladom vyšším ako 20% hodnoty základného imania a osoby považujúce za spriaznené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.) týkajúceho sa majetku spoločnosti, ktorý je vo vzťahu k spoločnosti dojednaný za menej výhodných podmienok ako sú obvyklé v bežnom obchodnom styku, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá rozdielu oproti podmienkam ako sú obvyklé v bežnom obchodnom styku. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že Novela odkazuje na „podmienky obvyklé v bežnom obchodnom styku“, pričom tento pojem nie je bližšie definovaný. S ohľadom na jeho všeobecnosť bude potrebné, aby bol v budúcnosti spresnený judikatúrou.

Plnenie poskytnuté v rozpore s § 123a sa musí spoločnosti vrátiť. Za vrátenie plnenia ručia spoločne a nerozdielne konatelia, ktorí vykonávali funkciu v čase jeho vyplatenia alebo vrátenia a v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie plnenia neuplatňovala a o tejto povinnosti s prihliadnutím na všetky okolnosti vedeli alebo museli vedieť. Napriek tomu, že Novela stanovuje ručenie konateľa pre prípad porušenia § 123a, v navrhovanom znení nie je definované, kto bude za porušenie povinnosti vrátiť vklad zodpovedať primárne (či spoločník alebo osoba, ktorej bolo plnenie poskytnuté).

3. Spoločnosť v kríze

Novela zavádza novú definíciu „spoločnosti v kríze“, ktorou sa rozumie spoločnosť, ktorá je v úpadku alebo ktorej hrozí úpadok. Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100. Na spoločnosť v kríze sa v zmysle Novely budú vzťahovať viaceré povinnosti, predovšetkým zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje. Ak napriek zákazu k vráteniu takéhoto plnenia dôjde, zavádza sa ručenie členov štatutárneho orgánu.

4. Konečné znenie Novely

Na záver je potrebné upozorniť, že Novela zatiaľ nebola parlamentom schválená, a preto sa jej konečné znenie môže líšiť od znenia, ktoré bolo predložené zo strany vlády.