Hore

Služby

Na klientoch nám záleží

Našimi klientami sú zahraničné spoločnosti, resp. ich dcérske spoločnosti, ako aj lokálni podnikatelia. Okrem korporátnej klientely sa špecializujeme aj na poskytovanie poradenstva pre privátnych klientov.

Hlavná oblasť našej špecializácie zahŕňa obchodné právo a právo obchodných spoločností, pracovné právo a právo nehnuteľností. Špecializujeme sa taktiež aj na oblasť dedičského práva, osobitne na prípady s medzinárodným prvkom  a bohaté skúsenosti máme aj s prípadmi týkajúcimi sa manželských a rodinných sporov. Okrem toho sa venujeme aj oblasti medicínskeho práva a s tým spojenému zastupovaniu klientov v konaniach pred súdom.

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

 • príprava základných dokumentov k založeniu obchodných spoločností a organizačných zložiek
 • príprava podkladov na získanie oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti
 • všeobecné právne poradenstvo v súvislosti s právom obchodných spoločností
 • vypracovanie právnych analýz v súvislosti s výkonom špecifickej podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky
 • vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach (obchodného mena, sídla spoločnosti, zmeny v osobách konateľov, prokuristov, schvaľovanie účtovných závierok, prevodu obchodného podielu, zvyšovanie/znižovanie základného imania)
 • vykonávanie a vypracovanie právnych auditov due diligence v súvislosti s nadobúdaním obchodných podielov v slovenských spoločnostiach
 • právne poradenstvo v oblasti akvizícií a fúzií
 • likvidácie obchodných spoločností
 • príprava obchodnoprávnych zmlúv a ich pripomienkovanie
 • zastupovanie v obchodnoprávnych súdnych a arbitrážnych sporoch

Pracovné právo

 • vypracovanie pracovných zmlúv a pracovných poriadkov
 • posudzovanie vzniku, zmeny a ukončenia pracovného pomeru
 • príprava dokumentácie ohľadom ukončenia pracovného pomeru (dohoda o rozviazaní pracovného pomeru, príprava výpovedí)
 • posudzovanie vzťahov s odborovými organizáciami a zamestnaneckými radami
 • zastupovanie našich klientov na kolektívnom vyjednávaní s príslušnými odborovými orgánmi a odborovými organizáciami
 • zastupovanie našich klientov v pracovnoprávnych sporoch pred súdmi

Právo nehnuteľností

 • pomoc investorom a iným klientom pri širokej škále právnych problémov v súvislosti s nehnuteľnosťami
 • právna pomoc v súvislosti s územným a stavebným konaním
 • právne poradenstvo v súvislosti s nadobúdaním, scudzovaním a zaťažovaním nehnuteľností
 • vykonávanie právnych auditov v súvislosti s možnými rizikami pri nadobúdaní nehnuteľností
 • vypracovanie príslušných zmluvných dokumentov v súvislosti s výstavbou nehnuteľností a so zriadením záložného práva
 • vypracovanie nájomných zmlúv vo vzťahu k pozemkom a nebytovým priestorom
 • vypracovanie a pripomienkovanie nájomných zmlúv ohľadom bytových ako aj nebytových priestorov
 • vysporiadanie právnych vzťahov k pozemkom a stavbám
 • zastupovanie v súdnych sporoch týkajúcich sa nehnuteľností

Medicínske právo

 • poradenstvo pre poškodených pacientov ohľadom možností postupu v prípade poškodenia ich zdravia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • asistencia pri príprave žiadosti o preverenie správnosti postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • asistencia pri podaní trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • komunikácia so znalcami a asistencia klientom pri formulovaní otázok pre znalca na účely vyhotovenia znaleckého posudku
 • zastupovanie klientov pri mimosúdnych negociáciách s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a príprava mimosúdnych dohôd o urovnaní
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdom
 • všeobecné právne poradenstvo pre klientov (poškodených pacientov a ich príbuzných) v oblasti medicínskeho práva a osobitne v oblasti práv pacientov

Rodinné právo

 • zastupovanie v rozvodových konaniach, vrátane rozvodov manželstva s maloletými deťmi
 • zastupovanie pri mimosúdnych negociáciách ohľadom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • všeobecné právne poradenstvo pre klientov v oblasti rodinného práva a osobitne v oblasti komplikácii pri určení obsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • poradenstvo pri vysporiadaní majetkových pomerov klientov žijúcich mimo manželstva

Dedičské právo a cezhraničné dedenie

 • poradenstvo v oblasti dedičského práva vrátane posudzovania pravosti a neplatnosti závetu
 • zastupovanie v domácich aj cezhraničných dedičských konaniach tak pred notármi ako aj súdmi v súdnych sporoch
 • zaobstaranie potrebných informácií súvisiacich s príslušným dedičským konaním, a to vo vzťahu k súdom, notárom ako aj ostatným úradom
 • poskytovanie poradenstva v súvislosti s ustanovením správu dedičstva
 • právna pomoc pri vypracovaní dedičských dohôd
 • vypracovanie závetov a ochrana neopomenuteľných dedičov
 • poradenstvo vo veciach započítania
 • poradenstvo v otázkach súvisiacich s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve
 • zastupovanie v dedičských konaniach na celom území Slovenska ako aj zaobstaranie eventuálneho následného predaja dedičstva

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.