Hore

Blog

Notársky závet a jeho riziká

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v dedičskom konaní

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Dedenie zo závetu

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Informácie ohľadom darovania majetku

DEDIČSKÉ PRÁVO: Dodatočné dedičské konanie ohľadom novo objaveného majetku

DEDIČSKÉ PRÁVO: Posudzovanie platnosti závetu

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Právne následky smrti prevodcu (predávajúceho, darcu) na vkladové konanie v katastri nehnuteľnosti v svetle súdnych rozhodnutí

DEDIČSKÉ PRÁVO: Súpis majetku tvoriaci predmet dedičstva a jeho ocenenie

DEDIČSKÉ PRÁVO: Viete, v ktorom štáte bude prebiehať Vaše dedičské konanie?

DEDIČSKÉ PRÁVO: Dedičská nespôsobilosť v zmysle slovenského dedičského práva

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.