V rámci našej praxe sme sa stretli s viacerými prípadmi, kedy v minulosti došlo k nesprávnym zápisom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, príp. i k nesprávnemu prededeniu dedičstva po zosnulých predkoch. Takéto nesprávne zápisy v katastri, resp. zápisy odporujúce zákonu je možné „napraviť“, a to súdnou (príp. i mimosúdnou) cestou.

Právny základom pre vyššie uvedené je ustanovenie § 70 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon, v zmysle ktorého platí, že údaje katastra uvedené v § 7 sú hodnoverné, ak sa nepreukáže opak. Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že ani zápis v katastri nehnuteľností neposkytuje osobe zapísanej v ňom ako vlastník absolútnu ochranu a správnosť takéhoto zápisu môže byť napadnutá a vyvrátená.

Osoba, ktorá tvrdí, že je vlastníkom namiesto, príp. popri osobe zapísanej ako vlastník v katastri nehnuteľností, má právo podať tzv. určovaciu žalobu, t. j. požadovať, aby sa rozhodlo o určení, že tu vlastnícke právo danej osoby je, ak je na tom tzv. naliehavý právny záujem (§ 137 písm. c/ zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).

V zmysle rozhodovacej praxe súdov je naliehavý právny záujem daný (okrem iného) aj vtedy, ak evidovaný stav (t. j. zápis v katastri nehnuteľností) nezodpovedá skutočnému právnemu stavu. Rozhodnutie súdu je v tomto prípade potrebné na zosúladenie evidovaného a právneho stavu. V prípade nesprávneho zápisu vlastníka v katastri nehnuteľnosti tak je naliehavý právny záujem daný. Právne postavenie žalobcu (ako osoby nezapísanej v katastri nehnuteľností) je v tejto situácii totiž neisté a bez požadovaného určenia by jej právo mohlo byť ohrozené.

Okrem naliehavého právneho záujmu je v určovacej žalobe potrebné riadne preukázať i to, že žalobca je skutočne vlastníkom danej nehnuteľnosti namiesto, príp. popri žalovanom. Na preukázanie vyššie uvedeného je veľakrát potrebné dohľadať a skúmať staré pozemkovoknižné vložky, rozhodnutia súdov, notárov a iných orgánov ako aj rôzne ďalšie archívne listiny. Môže tak ísť o časovo ako i pracne náročnejší postup, ktorý si vyžaduje komunikáciu s archívmi a inými príslušnými orgánmi ako aj komplexné posúdenie danej veci.

Určovacia žaloba musí smerovať proti všetkým, ktorí sú ako vlastníci nehnuteľnosti zapísaní v katastri nehnuteľností, t. j. všetky tieto osoby musia byť v žalobe označení ako žalovaní.

Súdom príslušným rozhodovať danú vec je okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza nehnuteľnosť, o vlastnícke právo ktorej sa vedie daný spor.