Od roku 2015 sú v zmysle zákona všetci zamestnávatelia bez rozdielu povinní zriadiť pracovnú zdravotnú službu.

Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, ktorá ukladala predmetnú povinnosť len zamestnávateľom zamestnancom vykonávajúcim práce zaradené do tretej kategórie až štvrtej kategórie (t.j. rizikové práce, pri ktorých práca, pri ktorej existuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou), s účinnosťou odo dňa 01.01.2015 sa povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu vzťahuje aj na zamestnávateľov, u ktorých zamestnanci vykonávajú práce, s ktorými nie je spojené riziko poškodenia zdravia, resp. toto riziko je minimálne, a teda i napr. kancelárske práce.

Zamestnávateľ môže zabezpečiť vykonanie pracovnej zdravotnej služby dvojakým spôsobom, a to: (i) buď svojimi na uvedenú činnosť odborne spôsobilými zamestnancami, pričom v takom prípade je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva; alebo v prípade ak takýchto kvalifikovaných zamestnancom nemá (ii) je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom. Zoznam subjektom, s ktorými môže zamestnávateľ predmetný dodávateľský vzťah uzavrieť je uvedený na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: (http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=390:pracovna-zdravotna-sluba&catid=64:preventivne-pracovne-lekarstvo&Itemid=73).

Pre úplnosť len uvádzame, že za nezabezpečenie pracovnej zdravotnej služby hrozí zamestnávateľovi od orgánu verejného zdravotníctva pokuta vo výške od 150 až do 20 000 eur.