Národná rada SR schválila dňa 25.10.2016 návrh zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon“) z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý bol v Zbierke zákonov uverejnený pod číslom 307/2016 Z.z. a ktorý nadobudne účinnosť dňa 01.02.2017. Hlavnou motiváciou vedúcou k prijatiu tohto zákona je podľa dôvodovej správy k zákonu potreba urýchlenia konania o veľkom množstve podávaných návrhov na vydanie platobných rozkazov zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov.

Zákon do právneho poriadku SR zavádza nový druh elektronického konania, v ktorom sa bude rozhodovať o vydaní platobných rozkazov. Je potrebné zdôrazniť, že tento nový druh konania nenahrádza už existujúci režim a spôsobom uplatňovania peňažných nárokov upravený v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilnom sporovom poriadku (ďalej aj len „CSP“), ale vytvára k nemu len elektronickú alternatívu, ktorá je založená na elektronickom systéme podávania návrhov.

Súdom príslušným na nové elektronické konanie bude Okresný súd v Banskej Bystrici, na ktorom tak bude koncentrovaná všetka elektronická agenda platobných rozkazov; zakotvením tejto osobitnej kauzálnej príslušnosti sa má prispieť k zvýšeniu kvality konania vo veci vydávania platobných rozkazov.

Samotné konanie sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu, ktorý, tak ako bolo vyššie uvedené, je možné podať výlučne len elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Príslušné štandardizované elektronické formuláre budú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR a budú automaticky spracované informačným systémom na súde.

V súvislosti s návrhom na vydanie platobného rozkazu zákon zavádza taktiež osobitnú úpravu v prípade, že žalobca a žalovaný sú účtovnými jednotkami, kedy postačí, aby žalobca na preukázanie svojich tvrdení k návrhu pripojil faktúru alebo inú výzvu podobnej povahy, ktorou sa požadovalo splnenie uplatňovaného nároku od žalovaného, a vyhlásil, že uplatňovaný nárok žalobca eviduje vo svojom účtovníctve. Rovnako tak ak je žalobca platiteľom dane z pridanej hodnoty, v návrhu bude môcť vyhlásiť, že údaje o uplatňovanom nároku voči žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej aj len „zákon o DPH“).

Od elektronického systému podávania návrhov si tvorcovia zákona sľubujú urýchlenie celého procesu rozhodovania o platobných rozkazoch; v zmysle § 7 ods. 1 zákona je súd, za predpokladu splnenia všetkých procesných ako aj platobných podmienok, povinný vydať platobný rozkaz najneskôr v lehote desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

K urýchleniu predmetného konania má rovnako tak prispieť i elektronický spôsob doručovania platobného rozkazu, ktorý sa bude žalobcovi ako aj žalovanému doručovať elektronickými prostriedkami ako elektronický úradný dokument. U žalovaného sa však tento spôsob doručovania uplatní len v prípade, ak bude mať aktivovanú elektronickú schránku; ak túto aktivovanú mať nebude, pripúšťa zákon i komunikáciu a doručovanie aj v listinnej podobe (avšak bez možnosti náhradného doručenia).

Tak ako v prípade uplatňovania peňažných nárokov podľa ustanovení CSP, aj v upomínacom konaní môže žalovaný podať proti platobnému rozkazu odpor, ktorý musí byť vecne odôvodnený. V prípade, ak žalovaný odpor voči platobného rozkazu nepodá, nadobudne tento účinky právoplatného rozsudku.

Ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, bude žalovaný povinný v odpore uviesť, či mu bola doručená faktúra ohľadom uplatňovaného nároku, akým spôsobom s ňou naložil a či voči nemu uplatňovaný nárok eviduje alebo evidoval vo svojom účtovníctve a ak ho neeviduje, z akých dôvodov. Rovnako tak, v prípade, ak žalobca vyhlási v návrhu na vydanie platobného rozkazu, že údaje o uplatňovanom nároku voči žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze podľa zákona čo DPH, bude žalovaný musieť v odpore uviesť, či faktúru žalobcu, ktorá sa týka uplatneného nároku, uviedol vo svojom kontrolnom výkaze podľa zákona o DPH. Ak žalovaný faktúru v predmetnom kontrolnom výkaze uviedol, na odôvodnenie odporu bude musieť uviesť také skutočnosti, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok, a svoje tvrdenia bude musieť v lehote na podanie odporu osvedčiť listinnými dôkazmi, na ktoré sa odvoláva; v opačnom prípade sa odpor nebude považovať za vecne odôvodnený a bude môcť byť súdom z toho dôvodu odmietnutý.

V prípade, ak súd odpor podaný žalovaným neodmietne, odošle ho bez zbytočného odkladu žalobcovi, a to spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa CSP. Ak žalobca takýto návrh na pokračovanie v konaní nepodá, upomínanie konanie sa zastaví.

Ďalšou významnou zmenou, ktorú zákon prináša, je právo žalovaného, aby mu za určitých taxatívne stanovených podmienok mohol byť priznaný nárok plniť žalobcovi dlh v mesačných splátkach. Týmito podmienkami sú (t.j. takáto žiadosť bude prípustná ak):

  • žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor;
  • priznaný nárok vrátane náhrady trov konania presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur;
  • žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach,
  • žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Zároveň však platí, že ak žalovaný neuhradí včas a riadne čo i len jednu zo splátok, výhodu splátok stratí a žalobca bude oprávnený vymáhať od neho úhradu celej dlžnej sumy.

V konaní podľa zákona bude konať a rozhodovať vyšší súdny úradník, a to vrátane rozhodovania o zastavení konania. Proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradníka bude prípustná sťažnosť, na rozhodovanie o ktorej bude príslušný sudca.

Pre úplnosť je taktiež potrebné uviesť, že zákonom sa zavádza súdny poplatok za podanie návrhu elektronickými prostriedkami znížený na polovicu z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku podľa osobitného predpisu (t.j. 3 % z ceny predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu). Z dôvodu automatizácie systému platenia súdnych poplatkov sa súdny poplatok z návrhu bude môcť platiť len poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.