Dňa 01.09.2019 nadobudne (s výnimkou určitých ustanovení) účinnosť novela tzv. protischránkového zákona, t. j. zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorá je výsledkom viac ako dvojročnej aplikácie Zákona a kladie si za cieľ zohľadniť poznatky aplikačnej praxe zo strany verejného sektora, partnerov verejného sektora ako aj oprávnených osôb.

 

V prvom rade je potrebné uviesť, že novela nanovo vymedzuje základný pojem celej úpravy -„partner verejného sektora“ (ďalej len „PVS“) uvedený v § 2 ods. 1 Zákona, ako aj odstraňuje určité nejasnosti, ktoré boli s týmto vymedzením spojené. Zároveň novela zavádza i nový pojem „verejný podnik“, pod ktorým je potrebné rozumieť právnickú osobu, v ktorej má štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu účasť.

 

Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu PVS, je potrebné poukázať na to, že novela značne rozšírila okruh osôb, ktoré sa za PVS nepovažujú. Okrem vyššie uvedeného verejného podniku (s určitými výnimkami, napr. ak verejný podnik vstupuje do verejného obstarávania ako súťažiteľ) sú takýmito osobami napríklad aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré prijímajú plnenia od verejného podniku v rámci bežného obchodného styku verejného podniku a pri plnení jeho hlavnej ekonomickej činnosti alebo subjekty finančného sektora, ktoré sú pri svojej činnosti regulované a dohliadané Národnou bankou Slovenska alebo Európskou centrálnou bankou.

 

Novela priniesla zmeny i v súvislosti s finančnými limitmi, ktoré musia byť splnené na to, aby bolo možné považovať konkrétny subjekt za PVS a vzťahovala sa tak naňho povinnosť registrácie. Hoci samotné limity (t. j. suma 100.000 EUR pre jednorazové plnenia a suma 250.000 EUR pre opakujúce sa plnenia, resp. pre plnenia poskytované po častiach) ostávajú nezmenené, novela normatívne zakotvila výkladové pravidlá pre posudzovanie konkrétnej zmluvy, ktorá je spôsobilá založiť postavenie PVS, resp. hodnoty plnenia uvedenej v danej zmluve. Po novom bude napríklad výslovne potvrdený (i doteraz platný) výklad Zákona, podľa ktorého sa na účely posudzovania naplnenia finančných limitov jednotlivé transakcie toho istého PVS nesčítavajú, ďalej sa taktiež vyjasní vzťah medzi finančnými limitmi a DPH tým, že Zákon výslovne stanoví, že všetky hodnoty plnenia sa použijú bez DPH, ako sa aj zavedú viaceré fikcie vo vzťahu k výkladu obsahu zmlúv (tykajúce sa napr. predĺženia trvania zmluvy, možnosti predčasného ukončenia zmluvy či možnosti navýšenia pôvodne predpokladanej hodnoty zmluvného plnenia).

 

Rovnako tak je potrebné poukázať i na zmeny, ktoré prinesie novela pre osobitnú kategóriu PVS, ktorí sú emitentmi cenných papierov alebo spoločnosťami, ktoré sú výlučne majetkovo ovládané a riadené emitentom cenných papierov (ďalej len „emitenti“). Emitenti po novom nebudú povinní zapisovať (namiesto konečných užívateľov výhod) v rámci svojho vrcholového manažmentu do registra PVS (ďalej len „register“) prokuristov a vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu (ako tomu je podľa úpravy platnej do 31.08.2019), ale už len svoj štatutárny orgán a členov štatutárneho orgánu.

 

Vo vzťahu k týmto „fiktívnym konečným užívateľom výhod“ (t. j. štatutárnym orgánom emitentov, resp. ich členom) zavádza novela ďalšiu novinku, a to možnosť, aby oprávnená osoba uviedla namiesto údaja o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu len údaj o sídle PVS. Na rozdiel od „bežných“ konečných užívateľov výhod, ktorí v prípade, ak si nebudú želať, aby bol údaj o ich trvalom pobyte zapísaný v registri, budú musieť po novom riadne preukázať zákonné dôvody odôvodňujúce túto požiadavku (t. j. objektívne odôvodnené okolnosti, pre ktoré by údaj o ich adrese mohol ohroziť ich bezpečnosť alebo zasiahnuť do ich práv na ochranu osobnosti, alebo ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti ich blízkych osôb), v prípade členov štatutárneho orgánu emitentov nebude takéto zdôvodnenie vyžadované.

 

Novela taktiež vypúšťa pravidlo, podľa ktorého je pri emitentoch namiesto manažmentu PVS predsa len potrebné zapísať konečného užívateľa výhod, a to, ak existuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS. Uvedená zmena nepochybne uľahčí oprávneným osobám proces zápisu vo vzťahu k emitentom, nakoľko už nebudú musieť (tak ako doposiaľ) preverovať, resp. rozkrývať vlastnícku štruktúru emitentov na účely zistenia, či existuje osoba, ktorá by mala nárok na vyššie uvedený 25 % hospodársky prospech z činnosti PVS.

 

Od 01.09.2019 bude taktiež platiť, že ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod dôjde k dobrovoľnému výmazu PVS na návrh oprávnenej osoby, bude súd povinný toto konanie dokončiť a v prípade zistenia porušenia Zákona i uložiť zákonom predpokladané sankcie.

 

Za účelom ochrany pred príliš formalistickým rozhodovaním súdu o výmaze PVS zavádza novela i tzv. materiálny korektív, v zmysle ktorého súd o výmaze nerozhodne, ak síce došlo k porušeniu Zákona, avšak závažnosť takéhoto porušenia je nepatrná (napr. zjavné chyby v mene/adrese konečného užívateľa výhod a pod.). V takomto prípade tak súd síce skonštatuje porušenie Zákona, ale sankciu v podobe výmazu PVS z registra za takéto porušenie PVS neuloží.

 

Taktiež poukazujeme i na ďalšiu významnú zmenu spočívajúcu v tom, že ak súd vykoná výmaz PVS z registra, nebude môcť byť tento PVS v registri zapísaný počas doby dvoch rokov od výmazu. Takýto PVS sa tak bude môcť nechať opätovne zapísať a tým pádom i začať opätovne obchodovať s verejným sektorom až po uplynutí vyššie uvedenej diskvalifikačnej doby.