Dňa 1. augusta 2016 sa všetkým právnickým osobám so sídlom na území Slovenskej republiky ako aj všetkým zapísaným organizačným zložkám automaticky zriadili elektronické schránky. K zriadeniu elektronických schránok došlo bezplatne a bez potreby akejkoľvek súčinnosti ich majiteľov, a to na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk).

Elektronické schránky slúžia na komunikáciu s orgánmi verejnej správy a umožňujú elektronické doručovanie rôznych úradných dokumentov.

Elektronická schránka sa na doručovanie aktivuje prvým prihlásením oprávnenej osoby. V prípade právnickej osoby je takouto oprávnenou osobou jej štatutárny orgán alebo jeho člen ako aj iná osoba nimi poverená. V prípade ak sa oprávnená osoba do elektronickej schránky neprihlási, bude elektronická schránka aktivovaná automaticky dňa 1. januára 2017. Týmto dátumom teda dôjde k zavŕšeniu procesu povinnej aktivácie elektronických schránok, pričom už nebude možné elektronické schránky žiadnym spôsobom deaktivovať.

Počnúc od 1. januára 2017 budú orgány verejnej moci môcť doručovať úradné dokumenty len elektronicky, a to bez ich následného fyzického doručenia. Takéto elektronické doručenie bude mať pritom rovnaké právne účinky ako doručenie poštou.

V tejto súvislosti si Vás pre poriadok veci taktiež dovoľujeme upozorniť, že prístup do elektronickej schránky je možný, len v prípade ak (i) oprávnená osoba disponuje občianskym preukazom s elektronickým čipom a definovaným bezpečnostným osobným kódom (eiD Karta) s aktivovanou Online eID funkciou a ak má právnická osoba (ii) osobitnú čítačku elektronických kariet a (iii) nainštalovaný softvér na prihlasovanie (eID klient).

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok ohľadom tejto témy nás neváhajte kontaktovať.