Núdzový stav

Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu, ktorý platí od 16.03.2020 od 6.00 hod. Tento stav, ktorý bol vyhlásený vo viacerých nemocniciach, má za následok nariadenie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zdravotníckym zamestnancom nemocníc so súčasným zákazom uplatňovať právo na štrajk.

S účinnosťou od 18.03.2020 vláda zároveň nariadila všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby vykonávali všetky potrebné kroky a opatrenia smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov, ktorých nevykonanie prípadne odloženie neohrozí život a zdravie osôb.

Obmedzenie maloobchodu a poskytovania služieb

Počnúc 16.03.2020 sú zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby s výnimkou predajní potravín, lekární, drogérií, čerpacích staníc, predajní tlače, pôšt, bánk, poisťovní, telekomunikačných operátorov, eshopov, stravovacích prevádzok a obchodov s krmivom pre zvieratá, veterinárnych ambulancií, práčovní a čistiarní odevov, taxislužieb pri prevoze tovaru, autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb a pohrebných služieb.

Na obdobie 14 dní sa taktiež zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje len na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

Cestovanie zo/do zahraničia

Všetky osoby s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúce na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnané na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 hod. vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti musia absolvovať povinnú 14 dňovú karanténu. Tieto osoby musia elektronicky alebo telefonicky o tejto skutočnosti informovať svojho všeobecného lekára, ktorý im a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti vystavil PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Zároveň platí, že všetkým osobám, ktoré sa od 16.03.2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje povinná 14 dňová izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR.

Povinná karanténa sa nevzťahuje na vybrané skupiny osôb, z ktorých spomenieme najmä vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru.

Títo vodiči však musia pri nakladaní a vykladaní tovaru používať osobné ochranné pracovné prostriedky, musia maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí a musia mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Tieto pomôcky je vodičom povinný zabezpečiť ich zamestnávateľ.

Zároveň sú uvedení vodiči povinní v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámiť túto skutočnosť telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi.

Osobitné pravidlá platia pre Slovákov žijúcich v pohraničí.

Ďalšie zákazy a odporúčania

Zatvorené sú hraničné priechody a letiská. Zakázané je aj organizovať a usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, zakázané sú tiež návštevy v nemocniciach a u poskytovateľov sociálnych služieb,  zatvorené sú školy aj predškolské zariadenia, zábavné podniky, aquacentrá, lyžiarske strediská, diskotéky, plavárne, fitnescentrá, detské kútiky a pod., obmedzené sú aj otváracie hodiny klientskych centier, úradov  a pod.

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR taktiež odporúča občanom SR obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, zabezpečenie základných životných potrieb (zabezpečenie potravín, hygieny, liečiv, domácej sociálnej starostlivosti, zaopatrenia chorých a zomierajúcich), nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia. Odporúča sa tiež zakázať vstup do prostriedkov hromadnej verejnej dopravy a verejných priestorov bez prekrytia dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď.) pre prevádzkovateľov dopravy a samosprávy.

Vybrané pracovnoprávne aspekty

Uvedené opatrenia majú zásadný dopad na spôsob fungovania jednotlivých podnikov a na pracovnoprávne vzťahy v rámci týchto podnikov.

Najmä pokiaľ ide o prevádzky maloobchodu a služieb je potrebné vyriešiť, akým spôsobom sa má k vzniknutej situácii postaviť zamestnávateľ. Z pracovnoprávneho hľadiska do úvahy prichádza najmä:

  • nariadenie práce z domu,
  • čerpanie dovolenky so súhlasom zamestnanca,
  • dohoda o čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas,
  • oznámenie iných prekážok na strane zamestnávateľa, pre ktoré nemôže zamestnanec vykonávať prácu (v takom prípade zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku),
  • ospravedlnenie neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu PN, karantény a OČR.

Zároveň platí, že ak v oblasti výroby dôjde v dôsledku vzniknutej situácie k nutnosti zavrieť alebo obmedziť výrobu pre prechodný nedostatok spôsobený obmedzením/výpadkom v dodávke surovín alebo pohonnej sily a zamestnanca zároveň nemožno preradiť na inú prácu, pôjde o prekážku na strane zamestnávateľa, kedy zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Situáciu naďalej monitorujeme

Nakoľko sa situácia neustále mení a vyvíja, budeme jednotlivé opatrenia zo strany vlády a príslušných štátnych orgánov priebežne monitorovať a v prípade Vášho záujmu Vás budeme radi informovať.

V prípade akýchkoľvek súvisiacich otázok sme Vám k dispozícii.