Margaréta sa špecializuje najmä na obchodné právo a zmluvné právo, osobitne na zmluvy o nájme nebytových priestorov. V poslednom čase participovala na viacerých akvizičných projektoch našich klientov a poskytovala právne poradenstvo klientom z rôznych sektorov vrátane oblasti chemického, potravinárskeho a automobilového priemyslu, ako aj oblasti poľnohospodárstva a nehnuteľností.

Bohaté skúsenosti má taktiež s poskytovaním komplexného servisu v oblasti vymáhania pohľadávok našich klientov a dokáže promptne a dôsledne vyriešiť akékoľvek operatívne obchodné záležitosti našich klientov.

Je expertkou na oblasť medicínskeho a zdravotníckeho práva, najmä pokiaľ ide o odškodňovanie ujm spôsobených v dôsledku zdravotnej starostlivosti poskytnutej non lege artis a zastupuje klientov v s tým súvisiacich mimosúdnych vyjednávaniach ako aj v konaniach pred súdom. K téme medicínskeho práva opakovane vyjadruje aj pre médiá.

V poslednom období sa zameriava aj na poradenstvo pre privátnych klientov, najmä pokiaľ ide o komplikované dedičské spory s cezhraničným prvkom a spory ohľadom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov – podnikateľov.

Rada prinášam jasnosť do zdanlivo komplikovaných situácií a nachádzam riešenia tam, kde ich klienti už sami nevedia nájsť. Nech pracujem s klientom na akomkoľvek prípade, vždy hľadám také postupy, v rámci ktorých sa efektívne skĺbia predstavy klienta, jeho najlepší právny záujem a limity platnej legislatívy. V našej kancelárii prepájam zaužívané procesy s novými prístupmi a snažím sa v nej tak vytvárať priestor, v ktorom môžeme napredovať nielen my, ale aj naši klienti.

V roku 2020 sa stala partnerkou kancelárie a okrem poskytovania právneho servisu pre klientov manažuje aj riadny chod našej kancelárie.

Vzdelanie:

Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva
Univerzita v Turku (Fínsko), Fakulta práva

Jazyky:

anglický jazyk, nemecký jazyk

Členstvo:

Slovenská advokátska komora

Hlavná špecializácia:

obchodné právo a právo obchodných spoločností, zmluvná agenda, medicínske právo