Je Vaše manželstvo právoplatne rozvedené a konečne môžete pristúpiť k rozdeleniu Vášho spoločného majetku? Ak patríte k tým šťastnejším a viete sa so svojim bývalým manželom/manželkou vzájomne rozumne dohodnúť a na tomto základe ste schopní uzatvoriť dohodu o vyporiadaní Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“), nemusíte obsahu tohto článku venovať žiadnu pozornosť.

Ak však patríte do tej druhej, menej šťastnej skupiny a žiadna takáto dohoda pre Vás neprichádza do úvahy, mali by ste spozornieť a premyslene zvoliť pre seba čo najoptimálnejší postup. V nasledujúcom texte Vás preto rada oboznámim s tým, aké máte v tejto situácii možnosti.

Ak nie je v prípade manželov možná dohoda o vyporiadaní BSM a neuplatnila sa ani zákonná domnienka ustanovená v § 149 ods. 4. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), prichádza do úvahy len vyporiadanie BSM cestou súdu. Súd môže o vyporiadaní BSM rozhodnúť iba pod podmienkou, ak už prišlo k zániku BSM (k zániku BSM pritom dochádza najbežnejšie rozvodom). Konanie o vyporiadaní BSM sa začína na návrh jedného z manželov, pričom oprávneným k podaniu takéhoto návrhu je ktorýkoľvek z nich.

Vecne príslušným na konanie vo veci vyporiadania BSM v prvej inštancii je okresný súd. Miestne príslušným na konanie je všeobecný súd žalovaného (t. j. súd nachádzajúci sa v obvode, v ktorom má trvalý pobyt manžel, „proti“ ktorému bol návrh na vyporiadanie BSM podaný). Konanie sa začína doručením žalobného návrhu súdu, ktorý mu musí byť doručený v posledný deň trojročnej lehoty po zániku manželstva. Nestačí teda, aby v tejto lehote bola iba podaná zásielka na poštovú prepravu. Podanie žalobného návrhu na vyporiadanie BSM súdu spôsobuje prerušenie behu hmotnoprávnej trojročnej lehoty. 

Konanie o vyporiadani BSM sa považuje za konanie, v ktorom majú obe strany tak postavenie žalobcu ako aj postavenie žalovaného. Prejavom tejto skutočnosti je, že každá zo strán môže v priebehu konania označovať majetok, ktorý má byť predmetom vyporiadania a uplatňovať navzájom zákonné zápočty, bez toho, aby sa formálne jednalo o vzájomnú žalobu. Ak jeden z manželov podá na súd žalobný návrh na vyporiadanie BSM, druhý manžel už žalobný návrh podať nemôže.     

Pri vyporiadaní BSM súd nie je viazaný návrhmi účastníkov v tom smere, ako má vyporiadanie vykonať a môže prekročiť návrh a prisúdiť viac, než čoho sa strany domáhajú. Súd vykoná vyporiadanie podľa svojej úvahy v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 150 OZ.

Podľa § 150 OZ sa pri vyporiadaní BSM sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je pritom oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. 

Podľa rozhodovacej praxe súdov sa vyporiadanie musí týkať všetkého majetku tvoriaceho BSM, ktorý existoval v čase jeho zániku. Dôkazné bremeno, že vec bola nadobudnutá za trvania manželstva, zaťažuje tú stanu, ktorá tvrdí, že určitá vec patrí do BSM. 

V zmysle ustanovenia § 146 ods. 2 Civilného sporového poriadku platí, že súhlas žalovaného je potrebný vždy, ak určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu. V prípade vyporiadania BSM teda platí, že so späťvzatím žaloby sa vyžaduje súhlas žalovaného vždy.

Predmetná situácia je riešená v rozsudku Najvyššieho súdu SR v konaní pod sp. zn. 2 Cdo 52/2008, v ktorom súd uviedol, že: „konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je konaním, v ktorom majú účastníci na oboch stranách spolu tak postavenie navrhovateľa, ako aj postavenie odporcu. Táto skutočnosť sa prejavuje najmä tým, že podaním návrhu je uplatnené aj právo odporcu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom a taktiež jeho právo na súdnu ochranu v tejto veci; uplatneniu jeho práva by naďalej bránila prekážka litispendencie. Preto v prípade návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov treba „navrhovateľom“ rozumieť tak navrhovateľa, ako aj odporcu. Z tohto dôvodu treba k účinnosti späťvzatia žaloby súhlas odporcu, a to aj v prípade, že k späťvzatiu došlo prv, než začalo konanie. V tomto prípade nejde o nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu podľa § 96 ods. 2 OSP, ale o skutočnosť, že za navrhovateľa treba považovať obidve strany sporu, a preto späťvzatie návrhu urobené len jednou z nich nemôže viesť bez súhlasu (vyjadrenia zhodnej vôle) druhej strany k zastaveniu konania“.

Z uvedeného teda vyplýva, že ak sa rozhodnete podať návrh na vyporiadanie BSM, musíte si byť týmto krokom jednoznačne istý, nakoľko svoj žalobný návrh bez súhlasu žalovaného už nemôžete vziať späť, a to ani v prípade, ak by sa Vám dodatočne lepšie vyhovovalo, aby v zmysle ustanovenia § 149 ods. 4 OZ nastala zákonná domnienka vyporiadania BSM, podľa ktorej platí nasledovné: „Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné“.

Vzhľadom na to, že otázka vyporiadania BSM je právne komplexnou a emocionálne citlivou otázkou je vždy lepšie pred autoritatívnym rozhodovaním súdu nájsť kompromis a uzatvoriť dohodu. V niektorých prípadoch pomôže, ak si dajú obidve strany profesionálne poradiť a získajú od veci patričný odstup, ktorý im pomôže posúdiť veci objektívnejším spôsobom, bez zbytočnej zášti a hnevu. 

V prípade Vášho záujmu budeme radi ak sa na nás s dôverou obrátite, aby sme Vám mohli čo najúčinnejšie poradiť a pomôcť Vám pri riešení Vašej právnej záležitosti.