Referencie

Referencie

Dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb

Naša advokátska kancelária poskytovala právne profesionálne poradenstvo širokému spektru domácich ako aj zahraničných klientov, od lokálnych podnikateľov až po nadnárodné koncerny, ktorí na území Slovenskej republiky podnikajú v rozličných odvetviach hospodárstva, priemyslu, bankovníctva a finančníctva, reklamy a marketingu, obchodu, ale aj poľnohospodárstva a služieb. Rovnako tak naša advokátska kancelária poskytovala právne poradenstvo domácim ako aj zahraničným fyzickým osobám v oblasti dedičského práva, vrátane zastupovania pred súdmi ohľadom vymáhania ich oprávnených majetkových nárokov, v oblasti práv spojených s nehnuteľnosťami a stavebným právom ako aj právami súvisiacimi s poškodením zdravia.

V nižšie uvedenom texte uvádzame niektorých našich klientov, ako aj opisujeme kľúčovú a rozhodujúcu právnu agendu, na ktorú sa naša advokátska kancelária dlhoročne špecializuje a vybrané právne záležitosti a transakcie, na ktorých sa naša kancelária podieľala.

Poradenstvo pre obchodné spoločnosti

Poradenstvo pre dcérsku spoločnosť švajčiarskeho finančno – investičného lídra na trhu s nehnuteľnosťami
Poskytovanie dlhoročného komplexného právneho poradenstva súvisiaceho s podnikateľskou činnosťou spoločnosti. Medzi najdôležitejšie aktivity v minulosti patrilo právne poradenstvo súvisiace so založením spoločnosti, zvýšením a znížením jej základného imania, vypracovaním due diligence v súvislosti s nadobudnutím nehnuteľností a posúdením existujúcich rizík ako aj vypracovanie potrebnej zmluvnej dokumentácie v súvislosti s nadobudnutím vlastníctva nehnuteľností a zabezpečením zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti. V súčasnosti je vykonávaná komplexná právna agenda spojená s vyjednávaním zmlúv o nájme nebytových priestorov, s vypracovaním zmlúv o technickej správe objektu, s vypracovaním dohôd o ukončení nájmu, príprava výpovedí nájomných zmlúv, vymáhanie pohľadávok od neplatičov ako aj uplatňovanie nárokov na náhradu škody.

Poradenstvo pre významnú slovenskú obchodnú spoločnosť, ktorá je jednou z dcérskych spoločností nemeckého globálneho lídra na trhu v chemickej distribúcií
Poskytovanie dlhoročného komplexného právneho poradenstva súvisiaceho s podnikateľskou činnosťou spoločnosti. Ako najdôležitejšie je možné vyzdvihnúť vypracovanie všetkých zmluvných podkladov a listín potrebných pre zlúčenie a splynutie obchodných spoločností, zvýšenie základného imania, kapitalizáciu pohľadávok, ako aj zabezpečenie ostatných potrebných korporátnych zmien, poskytnutie právneho poradenstva pri nadobudnutí a scudzovaní nehnuteľností ako aj priebežné komplexné vykonávanie agendy v súvislosti s vymáhaním pohľadávok, vrátane prihlasovania pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie. Okrem toho klientovi poskytujeme aj poradenstvo ohľadom otázok týkajúcich sa pracovného práva, vrátane prípravy pracovných zmlúv, posudzovania a vyhotovenia pracovných poriadkov a iných interných pracovnoprávnych aktov, ako aj zastupujeme zamestnávateľa na vyjednávaní ohľadom uzatvorenia kolektívnej zmluvy s príslušným odborovým orgánom. Zároveň vypracovávame analýzy a právne posudky v súvislosti s nárokmi na náhradu škody vymáhanými tretími osobami, ako aj taktiež všeobecné obchodnoprávne poradenstvo a poradenstvo ohľadom ochrany osobných údajov

Poradenstvo pre dlhoročne stabilnú zahraničnú banku špecializujúcu sa na poskytovanie finančných služieb stredným podnikom
Uskutočnenie právneho auditu v súvislosti so zabezpečením pohľadávky financujúcej banky ako aj posúdením jej vymožiteľnosti, poradenstvo ohľadom zabezpečovacích inštrumentov podľa slovenského práva, vypracovanie dokumentácie potrebnej na zabezpečenie pohľadávky veriteľa (najmä záložných zmlúv na obchodný podiel, nehnuteľnosti, pohľadávky, na hnuteľné veci) vrátane zabezpečenia registrácie predmetného záložného práva v príslušnom obchodnom registri, v notárskom centrálnom registri ako aj v príslušnom katastri nehnuteľnosti.

Viac…

Poradenstvo pre fyzické osoby

 Medicínske prípady
Úspešné zastupovanie fyzických osôb v konaniach o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Naša advokátska kancelária niekoľkonásobne úspešne vymohla od poskytovateľov zdravotníckych zariadení (vrátane najväčších slovenských nemocníc ako aj lekárov vykonávajúcich súkromnú prax) náhradu škody a nemajetkovú ujmu za poškodenia zdravia, a to v rámci mimosúdneho riešenia sporu ako aj v konaniach pred súdom.

Klientov sprevádzame v každom štádiu namáhavého procesu vymáhania ujmy spôsobenej na ich zdraví alebo zdraví ich blízkych v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti vrátane asistencie pri podávaní podnetov na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, komunikácie so znalcami a formulovaním otázok pre znalca, ako aj zodpovedaním akýchkoľvek otázok ohľadom práv pacienta.

Našou snahou v medicínskoprávnych sporoch je pritom vždy hľadanie takého riešenia, ktoré pokiaľ možno v čo najväčšom rozsahu odbremení klienta od záťaže s týmto typom konaní spojenej, aby tak mal klient v psychicky aj emocionálne namáhavom spore pocit absolútnej dôvery a cítil, že vo svojich snahách nie je osamotený, ale stojí za ním tím odborníkov, na ktorý sa môže stopercentne spoľahnúť.

Dedičské prípady
Zastupovali sme klientov v početných dedičských konaniach, v rámci ktorých bolo riešené dedenie nehnuteľností rozličného druhu včítane rodinných domov, bytov, výrobných areálov, stavebných pozemkov či poľnohospodárskej pôdy alebo viníc. V rámci dedičského konania máme skúsenosti s vysporiadaním finančných prostriedkov na bankových účtoch, s dedením obchodných podielov ako aj s dedením špecifických druhov hnuteľných vecí.

Našim klientom pomáhame pri riešení ich špecifických problémov, ktoré vyplynú z konkrétneho dedičského konania, a to vždy s dôrazom na dôsledné presadenie ich oprávnených práv a záujmov. Zároveň v sporoch o dedičské právo poskytujeme právne zastúpenie pred príslušnými súdmi ako aj dôverne zastupujeme našich klientov pri komunikácií s bankami, inými finančnými inštitúciami či príslušnými orgánmi štátnej správy.

Naša advokátska kancelária poskytla komplexné právne poradenstvo ohľadom cezhraničného dedenia predovšetkým zahraničným klientom – dedičom slovenských občanov alebo občanov cudzích štátov vlastniacich majetok na území Slovenskej republiky, a to v zmysle Nariadenia č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve.

Našim klientom sme radili okrem iného v otázkach posúdenia platnosti závetu, zákonnosti konania správcu dedičstva, určovaní hodnoty dedičstva, ako aj pri spísaní dedičskej dohody a určení spôsobu vyporiadania pohľadávok veriteľov poručiteľa.

Viac…