office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Riešenie sporov

Riešenie sporov

Naša kancelária zabezpečuje právny servis v podobe riešenia obchodnoprávnych, občianskoprávnych a pracovnoprávnych sporov našich klientov. Klientov úspešne zastupujeme v  štádiu pred podaním žaloby, v rámci ktorého vyvíjame úsilie o vyriešenie sporu cestou dohody a bez potreby vedenia súdneho sporu. Ak dohoda v konkrétnom prípade nie je možná, sme schopní klienta zastupovať aj v súdnych, príp. rozhodcovských konaniach a úspešne vymôcť jeho oprávnené nároky.

Pre našich klientov zabezpečujme aj kompletný právny servis súvisiaci s vymáhaním ich pohľadávok, ktorý zahŕňa predovšetkým tieto činnosti:

  • vypracovanie predžalobnej výzvy k dobrovoľnej úhrade dlžnej sumy a jej odposlanie dlžníkovi
  • vypracovanie návrhu na vydanie platobného rozkazu a jeho podanie na príslušný okresný súd
  • účasť na pojednávaní vo veci samej (v prípade ak by bol platobný rozkaz zrušený a súd by vo veci samej vytýčil pojednávanie)
  • telefonická komunikácia so súdom za účelom zistenia právoplatnosti a vykonateľnosti platobného rozkazu, prípadne rozsudku
  • vypracovanie písomnej žiadosti o vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti na platobnom rozkaze, prípadne rozsudku
  • vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie peňažnej pohľadávky a jeho odovzdanie exekútorovi na ďalšie vymáhanie (v prípade, ak dlžník neuhradí svoj dlh ani na základe právoplatného a vykonateľného platobného rozkazu, prípadne rozsudku)
  • sledovanie Obchodného vestníka na dennej báze za účelom zistenia, či nebol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz, prípadne či neprišlo k povoleniu reštrukturalizácie
  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie a zastupovanie klientov v súvisiacich súdnych konaniach