office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Náhrada nemajetkovej ujmy

Náhrada nemajetkovej ujmy

Naša advokátska kancelária zaznamenala nárast záujmu právnických osôb o vymáhanie svojich oprávnených nárokov, ktoré im boli spôsobené neoprávneným zásahom do ich dobrej povesti, príp. neoprávneným používaním ich názvu, a to tak súdnou ako aj mimosúdnou cestou.

V predmetných prípadoch ponúkame našim klientom najmä pomoc pri vypracovaní potrebných prostriedkov súdnej ochrany, ktorými sú predovšetkým: (i) zdržovacia žaloba smerujúca k tomu, aby sa subjekt zásahu zdržal neoprávneného užívania názvu právnickej osoby, resp. zásahov do dobrej povesti právnickej osoby; (ii) odstraňovacia žaloba, ktorá smeruje k odstráneniu trvajúceho závadného stavu; (iii) satisfakčná žaloba, ktorá okrem požiadavky imateriálneho zadosťučinenia môže obsahovať aj požiadavku na náhradu imateriálnej ujmy v peniazoch. Výška peňažnej náhrady pritom nie je limitovaná hornou hranicou.

Naša advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc rovnako aj fyzickým osobám, v prípade, že došlo k neoprávnenému zásahu do ich osobnostných práv, a to v rámci poskytnutia a využitia všetkých zákonom prípustných právnych prostriedkov.