Medicínske právo

Medicínske právo

V poslednom čase sa stávame stále častejšie svedkami toho, že v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa vyskytnú komplikácie tak závažného charakteru, že ich výsledkom je škoda na zdraví pacienta. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že každý jednotlivec, ktorý utrpí telesnú, morálnu alebo psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má právo na dostatočnú náhradu škody, a to v primerane krátkej dobe.

V prípade, ak k pochybeniu zdravotníckeho personálu dôjde, je potrebné prehodnotiť postup poskytovania zdravotnej starostlivosti komplexne, a to predovšetkým z hľadiska jeho súladu s právnymi predpismi upravujúcimi problematiku medicínskeho práva. Práve z tohto dôvodu je už i v prípade podozrenia z pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti najvhodnejšie obrátiť sa na advokáta, ktorý daný skutkový stav prehodnotí, zistí či v danom prípade prišlo k porušeniu práva pacienta, akú zodpovednosť za pochybenie je potrebné v danom prípade uplatniť, a v neposlednom rade stanoví i potenciálne nároky poškodeného pacienta.

Naša advokátska kancelária zaznamenala nárast záujmu poškodených pacientov vymáhať si svoje oprávnené nároky, a to tak súdnou ako aj mimosúdnou cestou. Keďže sa však jedná o pomerne nové právne odvetvie, v ktorom sa poškodený pacient môže sám bez odbornej pomoci len veľmi ťažko orientovať, je potrebné, aby bol zastúpený kvalifikovaným právnym zástupcom. Uvedené je nevyhnutné predovšetkým z dôvodu predchádzania nesprávnej kvalifikácie konkrétneho právneho prípadu ako aj z dôvodu zamedzenia zbytočným procesným chybám. Naša advokátska kancelária sa zameriava okrem samotného zastupovania poškodeného pacienta pred súdom, aj poskytovaním ďalšieho celého spektra právneho poradenstva s touto problematikou spojeného ako napr. (zastupovanie pred poisťovňami, odškodňovanie pracovného úrazu, zastupovanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).

« Späť