office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Dedičské právo a cezhraničné dedenie

Dedičské právo a cezhraničné dedenie

V rámci poskytovania právnych služieb v oblasti dedičského práva zabezpečujeme predovšetkým nasledovný právny servis:

  • poradenstvov oblasti dedičského práva vrátane posudzovania pravosti a neplatnosti závetu,
  • zastupovanie v domácich aj cezhraničných dedičských konaniach tak pred notármi ako aj súdmi v súdnych sporoch,
  • zaobstaranie potrebných informácií súvisiacich s príslušným dedičským konaním, a to vo vzťahu k súdom, notárom ako aj ostatným úradom,
  • poskytovanie poradenstva v súvislosti s ustanovením správu dedičstva,
  • právna pomoc pri vypracovaní dedičských dohôd,
  • vypracovanie závetov a ochrana neopomenuteľných dedičov,
  • poradenstvo vo veciach započítania,
  • poradenstvov otázkach súvisiacich s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve,
  • zastupovanie v dedičských konaniach na celom území Slovenska ako aj zaobstaranie eventuálneho následného predaja dedičstva.