office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Blog

Blog

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

V praxi často nastanú prípady, kedy sa človek niekedy i proti vlastnej vôli stane podielovým spoluvlastníkom spoločnej veci. Najčastejšie sa jedná o nehnuteľnosti, ktoré dostane darom alebo ich zdedí a  predmetné nehnuteľnosti tak vlastní aj s ostatnými spoluvlastníkmi. Nie je vylúčené, že sa podielovými spoluvlastníkmi stanú aj bývalí manželia, v prípade, že si v zákonnej lehote...
Viac

Posudzovanie platnosti závetu

Dediť možno podľa súčasnej právnej úpravy len zo zákona, zo závetu alebo z obidvoch týchto dôvodov, pričom dedenie zo závetu má pred dedením zo zákona prednosť. Závet je jednostranný, kedykoľvek odvolateľný alebo zmeniteľný prejav vôle poručiteľa výlučne osobnej povahy (nepripúšťajúci zastúpenie), ktorý o svojom majetku pre prípad smrti zriaďuje jediná...
Viac

Právne následky smrti prevodcu (predávajúceho, darcu) na vkladové konanie v katastri nehnuteľnosti v svetle súdnych rozhodnutí

V publikovanom rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  (ďalej len „NS SR“) sp. zn. 2Cdo/184/2005 zo dňa z 28. februára 2006 sa uvádza nasledovné konštatovanie: „ …Účastníkmi učinené zhodné prejavy vôle, smerujúce k vzniku zmluvy, sú právnymi úkonmi zakladajúcimi v zmysle § 2 ods. 1 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi občianskoprávny vzťah,...
Viac

Novela Obchodného zákonníka

Zákon č. 390/2019 Z. z. (ďalej len „Novela“), ktorým sa, okrem iného, mení a dopĺňa Obchodný zákonník, prináša mnohé zásadné zmeny, ktoré budú mať vplyv na subjekty podnikajúce na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že Novela v časti týkajúcej sa Obchodného zákonníka nadobudne účinnosť 1. októbra 2020, dovoľujeme si Vás už v predstihu...
Viac

MÁTE V PLÁNE UKONČIŤ ČINNOSŤ VAŠEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU? STIHNITE TO EŠTE PRED OKTÓBROM 2020.

Dovoľujeme si pripomenúť, že dňa 01.10.2020 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka (a to konkrétne zákon č. 390/2019 Z.z.), ktorá zásadným spôsobom zmení proces dobrovoľného zrušenia a likvidácie spoločností. Na rozdiel od súčasného právneho stavu budú od 01.10.2020 zaťažovať likvidátorov viaceré nové povinnosti a spoločnosti, ktoré majú v úmysle svoju činnosť ukončiť, budú...
Viac

Súpis majetku tvoriaci predmet dedičstva a jeho ocenenie

Pôvodný občiansky súdny poriadok, ktorý upravoval otázku súpisu majetku tvoriaceho predmet dedičstva, bol nahradený zákonom č. 161/2015 Z.z. Civilným mimosporovým poriadkom, ktorý nadobudol svoju účinnosť dňa 1.7.2016 (ďalej len „CMP“). Nové ustanovenia CMP v určitom rozsahu zmenili aj priebeh doterajšieho dedičského konania, pričom platí, že nová procesná úprava sa použije aj...
Viac
1 2 3 6