Bezplatná konzultácia

Bezplatná konzultácia v oblasti cezhraničného dedičského práva

Od 17. augusta 2015 sa v členských štátoch EÚ uplatňuje nový systém v konaní o dedičstve s medzinárodným prvkom. Tento nový systém bol zavedený právnym aktom EÚ, a to nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve. Toto nariadenie sa pritom vzťahuje na dedenie po osobách, ktoré zomreli 17.08.2015 alebo neskôr.

Keďže táto nová právna úprava priniesla pre občanov EÚ v dedičskom konaní oproti doterajšiemu postupu zásadné zmeny, chceme formou tejto bezplatnej právnej poradne rozšíriť občanom EÚ ich právne obzory a prispieť tak k edukácií všetkých, ktorí hľadajú odpovede na svoje otázky týkajúce sa dedičského práva.

Berte, prosím, na vedomie, že vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

Vami položená otázka sa stane verejnou  a naša advokátska kancelária je oprávnená predmetnú otázku, po tom, ako bude plne anonymizovaná, uverejniť na svojej webovej stránke, vrátane našej odpovede.
Viac…