office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Aktuality

Novela zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Od 18.06.2016 vstupuje do účinnosti novela zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a  nelegálnom zamestnávaní (ďalej aj len ako „Novela“), ktorá v podnikateľskom prostredí zakladá prísne pravidlá. V zmysle predmetnej Novely bude príslušný inšpektorát práce oprávnený sankcionovať podnikateľa, ktorý prijal od dodávateľa (Novela používa pojem poskytovateľ služby) službu alebo prácu prostredníctvom fyzickej...
Viac

Zmeny Obchodného zákonníka od 1 januára 2016

Legislatívne zmeny na základe zákona č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 01.01.2016 sa stanú účinnými viaceré zmeny a doplnenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej...
Viac

Povinnosť zamestnávateľa zriadiť pracovnú zdravotnú službu

Od roku 2015 sú v zmysle zákona všetci zamestnávatelia bez rozdielu povinní zriadiť pracovnú zdravotnú službu. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, ktorá ukladala predmetnú povinnosť len zamestnávateľom zamestnancom vykonávajúcim práce zaradené do tretej kategórie až štvrtej kategórie (t.j. rizikové práce, pri ktorých práca, pri ktorej existuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby...
Viac

Povinnosť zamestnávateľa zriadiť vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti

Dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o protispoločenskej činnosti“ alebo „zákon“), ktorý zjednotil dovtedy nekomplexnú a roztrieštenú právnu úpravu týkajúcu sa ochrany oznamovateľov kriminálnej alebo inej protispoločenskej činnosti a nastavil jednotné pravidlá a podmienky poskytovania ochrany...
Viac

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka

  Dňa 22.08.2014 bol do parlamentu predložený vládny návrh zákona (ďalej len „Novela“), ktorým sa o.i. mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“). Zo zmien, ktoré novela prináša sa javí ako najdôležitejšie zavedenie spoločnosti s ručením obmedzeným so základným imaním 1...
Viac

Nový zákon o ochrane osobných údajov

Dňa 01.07.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „nový zákon“ alebo „zákon“), ktorý zrušil a v plnom rozsahu nahradil dovtedy platný zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „predchádzajúci zákon“ alebo „predchádzajúca právna...
Viac
1 3 4 5