office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Aktuality

Legislatívne zmeny Exekučného poriadku – zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

Úvod Dňa 26. júna 2019 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorým sa mení zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“), ktorý nadobudne účinnosť dňa...
Viac

Zmena legislatívy v oblasti AML

 Dňa 15.03.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 52/2018 Z.z. (ďalej len „Novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Nižšie v texte si dovoľujeme bližšie objasniť...
Viac

Legislatívne zmeny zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce

Dňa 14.02.2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej len „Novela“), ktorá, za predpokladu, že bude podpísaná prezidentom Slovenskej republiky, prinesie viaceré zásadné zmeny, a to najmä pokiaľ ide o odmeňovanie zamestnancov. Cieľom navrhovaných zmien je podľa textu dôvodovej správy k Novele snaha o zabezpečenie dôstojných...
Viac

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR

Dňa 25.05.2018 sa začne uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), ktoré je priamo vykonateľné na území všetkých členských štátov EÚ. Primárnym cieľom GDPR je zosúladiť právnu...
Viac