Poslanci Národnej rady SR schválili dňa 07.12.2016 v skrátenom legislatívnom konaní návrh novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“), ktorý priniesol dve zásadné zmeny.

Prvou z nich je opätovné (v poradí už tretie) predĺženie lehoty na aktiváciu elektronických schránok, a to z 1. januára 2017 na 1. júla 2017. Dôvodom pre takýto postup je skutočnosť, že väčšina slovenských podnikateľov si nesplnila svoje povinnosti súvisiace s plánovaným doručovaním úradných dokumentov do elektronických schránok a nebola teda pripravená na zavedenie ich povinnej aktivácie.

Naďalej platí, že elektronická schránka sa na doručovanie aktivuje buď prvým prihlásením oprávnenej osoby alebo (ak sa oprávnená osoba do elektronickej schránky neprihlási) automatickou povinnou aktiváciou. S druhým menovaným spôsobom aktivácie elektronickej schránky súvisí aj ďalšia významná zmena, ktorú prináša predmetná novela. Je ňou zavedenie novej 10 dňovej lehoty na aktiváciu elektronickej schránky v prípade, ak sa jej aktivácia uskutoční automaticky. V takomto prípade je po novom možné do elektronickej schránky doručiť dokumenty až uplynutím desiateho dňa odo dňa jej aktivácie. Podnikatelia tak v dôsledku tejto zmeny získajú ešte istý čas navyše, aby sa tak mohli pripraviť na doručovanie do ich elektronických schránok.

Podľa vyjadrení podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ide o posledné predĺženie lehoty na aktiváciu; zo strany všetkých podnikateľov je preto potrebné pripraviť sa do 1. júla 2017 na zavedenie tohto systému a prijať všetky kroky, ktoré sú pre riadne monitorovanie ich elektronických schránok nevyhnutné.