Dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o protispoločenskej činnosti“ alebo „zákon“), ktorý zjednotil dovtedy nekomplexnú a roztrieštenú právnu úpravu týkajúcu sa ochrany oznamovateľov kriminálnej alebo inej protispoločenskej činnosti a nastavil jednotné pravidlá a podmienky poskytovania ochrany týmto osobám pred neoprávneným postihom v ich pracovnoprávnych vzťahoch.

Zo zmien, ktoré zákon o protispoločenskej činnosti prináša, si dovoľujeme Vašu pozornosť upriamiť na povinnosť zriadiť tzv. vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, ktorá sa vzťahuje na všetky orgány verejnej správy ako aj na zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov. Povinnosť zriadiť predmetný systém sú pritom určení zamestnávatelia povinní splniť najneskôr do 01.07.2015.

V rámci vnútorného systému vybavovania podnetov sú zamestnávatelia v zmysle zákona povinní určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu, ktorá bude plniť úlohy zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona (ďalej len „zodpovedná osoba“). Zodpovednou osobou pritom môže byť na základe zmluvy so zamestnávateľom aj osoba, ktorá nie je jeho zamestnancom. Základnou podmienkou však je, že zodpovedná osoba musí byť v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa a v prípade ak nie je jeho zamestnancom, musí byť viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa.

Zamestnávateľ je taktiež povinný určiť konkrétne spôsoby podávania podnetov, ktoré musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom, pričom zákon vyžaduje, aby aspoň jeden spôsob podávania podnetov bol prístupný 24 hodín denne. Zamestnávatelia musia v zmysle zákona prijať a preveriť neanonymné ako aj anonymné podnety zamestnancov, a to v lehote 90 dní od ich prijatia. Uvedenú lehotu pritom zamestnávateľ môže predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch je zamestnávateľ povinný informovať oznamovateľa o predlžení tejto lehoty ako aj o dôvodoch jej predĺženia.

V lehote do 01.07.2015 je zamestnávateľ zároveň povinný vydať interný predpis, v ktorom určí podrobnosti mechanizmu podávania a vybavovania podnetov a oznámení. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že všetky podnety a oznámenia o protispoločenskej činnosti musia byť zamestnávateľom evidované, a to po dobu troch rokov odo dňa ich doručenia.

Zamestnávateľ musí v prípade neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti ich oznamovateľa. Ochrana oznamovateľov je v zákone navyše zabezpečená aj tým, že zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, iba s predchádzajúcim súhlasom príslušného inšpektorátu práce.

Pre úplnosť uvádzame, že dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona o protispoločenskej činnosti kontroluje príslušný inšpektorát práce, ktorý môže zamestnávateľovi v prípade porušenia zákonných povinností udeliť pokutu až do výšky 20.000 EUR.