V dôsledku novelizácie zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  („AML zákon“) budú mať všetky právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, povinnosť zapisovať údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod („KUV“) do Obchodného registra, resp. iného príslušného registra.

Definícia KUV je uvedená v § 6a AML zákona, pričom stručne možno KUV zadefinovať ako každú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každú fyzickú osobu, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Údaje o KUV sa do Obchodného registra budú musieť zapísať v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie KUV.

Už existujúce právnické osoby, t. j. právnické osoby zapísané do príslušného registra do 31.10.2018, musia údaje o svojom KUV zapísať do 31.12.2019.

Nové právnické osoby, t. j. právnické osoby zapísané do obchodného registra po 01.11.2018, sú povinné uviesť údaje o svojom KUV vo vyššie uvedenom rozsahu pri zápise.

Pre úplnosť uvádzame, že vyššie uvedenú povinnosť majú tiež iné právnické osoby – neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby či nadácie, a to vo vzťahu k registru fondov, registru neziskových organizácií a registru nadácií.

Takto zapísané údaje o KUV nebudú širokej verejnosti voľne prístupné, na rozdiel od údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, v ktorom sa aj naďalej budú údaje o KUV povinne zverejňovať a ktorý bude tak paralelne existovať popri ostatných registroch. Údaje o KUV budú poskytované len zákonom vymedzeným osobám (orgánom verejnej moci, napr. finančnej polícii Policajného zboru, Národnej banke, súdom apod.),

Pre úplnosť taktiež uvádzame, že údaje o KUV budú právnické osoby musieť priebežne aktualizovať.