Otázka možnosti odmietnutia dedičstva je upravená v ustanoveniach § 463 -468 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“).

V prípade, ak dedič o dedičstvo, ktoré sa nadobúda smrťou poručiteľa nemá záujem, OZ pripúšťa možnosť odmietnuť takéto dedičstvo, pričom je potrebné, aby zo strany dediča bola dodržaná predpísaná forma a lehota, tak ako je stanovená v OZ. Odmietnutie dedičstva je potrebné rozumieť ako jednostranný právny úkon, ktorým dedič vyhlasuje, že sa nechce stať dedičom. Vo veci konania o odmietnutí dedičstva je v celom prvoinštančnom konaní o dedičstve oprávnený konať poverený notár ako súdny komisár. Odmietnutie dedičstva musí byť zrealizované vo forme ústneho vyhlásenia u príslušného notára alebo takéto písomné vyhlásenie musí byť tomuto príslušnému notárovi zaslané. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len na základe špeciálneho plnomocenstva, ktoré ho na takýto právny úkon výslovne oprávňuje, čo znamená že všeobecné plnomocenstvo na zastupovanie v dedičskom konaní by bolo nepostačujúce. Pre platné odmietnutie dedičstva teda nestačí, aby dedič urobil vyhlásenie o odmietnutí dedičstva voči ďalšiemu dedičovi, alebo inému štátnemu orgánu.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva alebo neodmietnutí dedičstva sa vzťahuje na celé dedičstvo po poručiteľovi resp. podielu na dedičstve, ktorý dedičovi patrí z dedičského titulu. Právne následky odmietnutia dedičstva nastávajú spätne ku dňu smrti poručiteľa. Na základe odmietnutia dedičstva nastupuje dedičská postupnosť pre ďalšie oprávnené osoby t. j. dedí náhradný dedič, pokiaľ ho poručiteľ ustanovil vo svojom  závete alebo dedí dedič zo zákona. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že dedič nemôže odmietnuť dodatočne objavený majetok, pokiaľ už pôvodné dedičstvo neodmietol, inými slovami povedané odmietnutie dedičstva sa vzťahuje aj na novoobjavený majetok.

Možnosť odmietnuť dedičstvo má len dedič, pričom nie je rozhodujúce, či ide o dediča zo zákona alebo závetu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tak ako je uvedené vyššie odmietnutie dedičstva sa vzťahuje na celé dedičstvo po poručiteľovi, t. j. nie je možné odmietnutie dedičstva len zo zákona a ponechanie si dedičstvo zo závetu, alebo naopak.

Odmietnutie dedičstva patrí k odporovateľným právnym úkonom z dôvodu, že takýto úkon môže ukrátiť veriteľa pri uspokojovaní jeho pohľadávky.

Pokiaľ ide o obsahové náležitosti odmietnutia dedičstva, vyhlásenie o odmietnutí dedičstva musí byť zrozumiteľné, bezpodmienečné a bezvýhradné. Odmietnutie dedičstva nemôže viazať na žiadne podmienky a nemožno k nemu pripojiť žiadne výhrady. Dedič môže dedičstvo odmietnuť len za seba, nemôže dedičstvo odmietnuť v prospech konkrétnej osoby, pretože by sa jednalo o odmietnutie s výhradou, čo je neprípustné. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné. Dedič ktorý odmietol dedičstvo, nemôže odmietnutie vziať späť. Predmetné platí obdobne aj vo vzťahu k vyhláseniu, že dedič dedičstvo neodmieta.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Lehota na odmietnutie dedičstva je lehotou hmotnoprávnou, čo znamená, že vyhlásenie o odmietnutí dedičstva musí dôjsť príslušnému notárovi najneskoršie v posledný deň zákonnej lehoty t. j. nestačí odovzdať takéto vyhlásenie v stanovenej lehote subjektu, ktorý má povinnosť doručiť zásielku súdu. Lehota na odmietnutie dedičstva plynie každému dedičovi samostatne. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Ak dedič zomrel pred vyjadrením, či dedičstvo odmieta, právo odmietnuť dedičstvo prechádza na jeho dedičov, ale už ako ich právo a len v rozsahu podielu pripadajúceho na konkrétneho dediča.    

V zmysle ustanovení § 189 a 190 Civilného mimosporového poriadku (CMP) platí, že ak konanie nebolo zastavené, upovedomí súd tých, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi, o ich dedičskom práve a o možnosti dedičstvo odmietnuť v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď súd dediča o práve dedičstvo odmietnuť upovedomil; túto lehotu môže súd z dôležitých dôvodov predĺžiť. Súčasne dedičov poučí o náležitostiach a o účinkoch odmietnutia dedičstva. Upovedomenie vrátane predmetného poučenia vykoná súd ústne do zápisnice alebo ho doručí do vlastných rúk. Doručenie je účinné vtedy, ak písomnosť prevzal dedič alebo jeho zástupca s osobitným splnomocnením na tento úkon. Ak sa súdu nepodarí upovedomenie o dedičskom práve takto doručiť, je súd povinný urobiť všetky úkony potrebné na zistenie skutočného pobytu dediča. Dedič, ktorému sa upovedomenie o dedičskom práve nepodarilo doručiť napriek potrebným šetreniam, sa považuje za dediča, ktorého pobyt nie je známy.

Ak nie je známy ten, o kom sa možno dôvodne domnievať, že je poručiteľovým dedičom, alebo ak nie je známy jeho pobyt, súd mu ustanoví procesného opatrovníka. O jeho dedičskom práve ho upovedomí verejnou vyhláškou. Vo verejnej vyhláške ho súd vyzve, aby sa prihlásil na súde alebo u procesného opatrovníka v lehote nie kratšej ako jeden mesiac od zverejnenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli súdu a poučí ho o následkoch, ak sa neprihlási včas. Verejná vyhláška sa doručí ostatným účastníkom, procesnému opatrovníkovi a zverejní sa na úradnej tabuli súdu, webovej stránke príslušného súdu a webovom sídle Notárskej komory Slovenskej republiky. Verejná vyhláška môže byť zverejnená aj prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov.

Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. Nie je pritom dôležité, či si dedič plne uvedomuje právne následky svojho konania. Za také počínanie dediča je možné považovať jeho konanie, z ktorého vyplýva, že dedič už konal ako vlastník zdedeného majetku a že nemá úmysel dedičstvo odmietnuť. Medzi také úkony patria úkony na základe ktorých dedič po poručiteľovej smrti predal určitú vec z dedičstva alebo zaplatil poručiteľov dlh, či disponoval s finančnými prostriedkami poručiteľa alebo ináč nakladal s majetkom patriacim do dedičstva.

Na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada. Jeho opatrovník nemôže vyhlásenie o odmietnutí či neodmietnutí dedičstva urobiť.

Poznámka: Tento dokument slúži len ako všeobecná informácia a nenahrádza právne poradenstvo v konkrétnej veci. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.