Dovoľujeme si pripomenúť, že dňa 01.10.2020 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka (a to konkrétne zákon č. 390/2019 Z.z.), ktorá zásadným spôsobom zmení proces dobrovoľného zrušenia a likvidácie spoločností.

Na rozdiel od súčasného právneho stavu budú od 01.10.2020 zaťažovať likvidátorov viaceré nové povinnosti a spoločnosti, ktoré majú v úmysle svoju činnosť ukončiť, budú povinné znášať ďalšie náklady. Proces likvidácie sa tak v dôsledku vyššie uvedenej novely značne skomplikuje, predĺži a stane sa finančne náročnejším.

Nižšie zhŕňame najzásadnejšie zmeny, ktoré predmetná novela vo vzťahu k likvidáciám spoločností prinesie:

  • zmena účinkov vstupu spoločnosti do likvidácie

Účinky vstupu spoločnosti do likvidácie sa budú viazať až na deň zápisu likvidátora do príslušného obchodného registra (podľa súčasného stavu nastávajú účinky už dňom prijatia rozhodnutia o zrušení spoločnosti). Táto – na prvý pohľad – malá zmena môže vzhľadom na časté a opakované predlžovania/porušovania zákonných lehôt zo strany registrových súdov značne prispieť k predĺženiu procesu likvidácie a následného výmazu spoločnosti z obchodného registra.

  • povinnosť spoločnosti zložiť preddavok na likvidáciu

Spoločnosť bude musieť zložiť do úschovy u notára preddavok vo výške 1.500 EUR ešte pred zápisom likvidátora do obchodného registra. Podľa súčasného stavu žiadna takáto povinnosť spoločnosť nezaťažuje, ide teda pre spoločnosť o celkom novú finančnú záťaž.

  • stanovenie novej šesťmesačnej lehoty

Novela priniesla nové pravidlo, podľa ktorého deň skončenia likvidácie, ku ktorému likvidátor vypracuje potrebné dokumenty (t. j. účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného) môže nastať najskôr šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácii. Aj v tomto prípade ide o novú lehotu, ktorá podľa súčasného právneho stavu neplatí.

  • nové povinnosti likvidátora

Likvidátor bude povinný vypracovať nové dokumenty, a to zoznam majetku a zoznam prihlásených pohľadávok a tieto uložiť do zbierky listín.

V tejto súvislosti poukazujeme na to, že v zmysle predmetnej novely sa likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30.09.2020, dokončia podľa Obchodného zákonníka v znení účinnom do 30.09.2020, t. j. podľa súčasne platných pravidiel, ktoré možno podľa nášho názoru považovať pre záujemcov o dobrovoľné zrušenie spoločnosti a likvidáciu za výhodnejšie.

Ako bolo vyššie uvedené, novela zavedie zmeny, v dôsledku ktorých sa pre podnikateľov na Slovensku stane proces dobrovoľného ukončenia ich podnikania formou zrušenia a likvidácie ich spoločností komplikovanejším, a to tak z časového ako aj finančného hľadiska.

S ohľadom na uvedené odporúčame všetkým spoločníkom spoločností, ktorí majú v úmysle ukončiť podnikanie prostredníctvom svojich spoločností, aby čo najrýchlejšie pristúpili ku krokom potrebných na spustenie procesu likvidácie ich spoločností, a to tak, aby sa tento proces spravoval podľa finančne i časovo výhodnejších pravidiel.

V prípade Vášho záujmu o dobrovoľné zrušenie a likvidáciu Vašej spoločnosti alebo akýchkoľvek ďalších otázok, sme Vám radi k dispozícii.