Dňa 01.02.2017 vstupuje do účinnosti veľká časť novely zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „novela“)[1]. Podľa dôvodovej správy k novele je jej hlavným cieľom zefektívniť proces vymáhania pohľadávok pre veriteľov, a to za súčasného poskytnutia primeranej ochrany základným právam dlžníka, ako aj zavedenie procesných pravidiel umožňujúcich rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov.

Jednou zo zásadných zmien, ktorú novela prinesie, je zriadenie jediného exekučného súdu v Slovenskej republike, ktorý bude mať výlučnú kauzálnu príslušnosť pre celé územie Slovenskej republiky pre exekučné veci. Týmto súdom bude Okresný súd Banská Bystrica. Komunikácia medzi exekučným súdom a súdnym exekútorom bude prebiehať výlučne elektronicky (vrátane elektronického doručovania súdnych rozhodnutí a všetkých písomností súdu).

Jednou z kľúčových zmien je i zavedenie náhodného výberu súdneho exekútora pre každé exekučné konanie. (Podľa momentálne platnej právnej úpravy si vyberá konkrétneho súdneho exekútora oprávnený sám.) Exekútorov bude teda po novom poverovať súd náhodným výberom, rovnomerne a bez možnosti ovplyvniť prideľovanie vecí. Súd pridelí vec exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, v ktorom má povinný trvalý pobyt alebo sídlo.

Pravidlo náhodného výberu sa neuplatní v prípade, ak je proti povinnému  vedená exekúcia, v ktorej súd už udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. V takomto prípade bude každá ďalšia vec proti tomu istému povinnému pridelená tomu istému exekútorovi, ktorý už vykonáva skôr začatú exekúciu proti tomuto povinnému.

Náhodný výber exekútorov má podľa tvorcov novely významne prispieť k posilneniu nezávislosti súdneho exekútora a k pretrhnutiu väzieb medzi oprávneným a súdnym exekútorom.

Novela taktiež stanovuje jednoznačné pravidlá pre rozhodovanie o trovách exekúcie všetkých účastníkov exekučného konania. Vo vzťahu k exekútorovi sa zavádza paušálne odmeňovanie, na základe ktorého bude mať súdny exekútor nárok na vopred známu a presne určenú a predvídateľnú paušálnu odmenu a paušálne výdavky; oprávnený bude mať teda od začiatku exekúcie jasnú predstavu o nákladoch, ktoré bude musieť v súvislosti s exekúciou znášať.

V exekučnom konaní dôjde na základe novely aj k posilneniu významu elektronickej komunikácie. Návrh na vykonanie exekúcie sa bude podávať elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na webovom sídle ministerstva; elektronicky sa budú taktiež podávať aj listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie. V prípade ak oprávnený alebo jeho zástupca nebude mať aktivovanú elektronickú schránku, návrh na vykonanie exekúcie bude možné podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Samotné exekučné konanie ako aj  jednotlivé procesné úkony budú uskutočňované vo veľkej miere elektronickými formulármi, ktoré by tak mali minimalizovať prípadné chyby v jednotlivých podaniach.

Touto novelou sa taktiež rozšíri sa okruh údajov evidovaných v centrálnom registri exekúcií aj o údaje o oprávnenom a o aktuálnom stave vymáhaného nároku a stave vymoženia trov exekútora. Centrálny register exekúcií tak poskytne komplexný pohľad na vedené exekúcie.

———————————————————————-
[1]
Novela nadobudne účinnosť v celosti 01.07.2017.