Všeobecne sa predpokladá, že najistejším spôsobom, ako môže poručiteľ prejaviť svoju poslednú vôľu, je nechať si zriadiť notársky závet. Uvedené predpokladá, že poručiteľ si vyhľadá ľubovoľného notára a požiada ho o spísanie jeho poslednej vôle do notárskej zápisnice. Otázkou však zostáva, či v takomto prípade nehrozí žiadne riziko, že by v dedičskom konaní platnosť takto spísanej notárskej zápisnice mohla byť za určitých okolností dedičmi predsa len napadnutá. V nasledujúcom texte sa preto bližšie zameriame na náležitosti, ktoré musí každá notárska zápisnica ako verejná listina spĺňať, aby mohla byť považovaná za platný právny úkon.

V ustanovení § 476d Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) je ustanovené, že poručiteľ môže prejaviť svoju poslednú vôľu do notárskej zápisnice; osobitný zákon ustanovuje, kedy sa musí úkon urobiť pred svedkami.

V zmysle ustanovenia § 205 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej aj ako „CMP“) zároveň platí, že listiny vydané orgánmi verejnej moci v medziach ich právomoci, ako aj listiny, ktoré sú osobitným predpisom vyhlásené za verejné, potvrdzujú pravdivosť toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje, ak nie je dokázaný opak.   Z uvedeného teda vyplýva, že sa vychádza z predpokladu, že notárska zápisnica je zásadne platná a dôkaze bremeno o preukaze opaku v konaní o jej neplatnosti znáša ten, kto tvrdí opak.

Podľa § 46 zákona 323/1992 Zb. Notárskeho poriadku (ďalej aj ako „NP“) spisujú notári účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch.

Podľa § 47 NP Notárska zápisnica musí obsahovať:

a) miesto, deň, mesiac a rok podpísania notárskej zápisnice,

b) meno, priezvisko a sídlo notára,

c) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a trvalé bydlisko účastníka, ak je ním fyzická osoba, a názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo účastníka, ak je ním právnická osoba, ako aj ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka,

d) vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony,

e) údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov, najmä druh a číslo platného preukazu totožnosti účastníka,

f) ak je účastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako bola preukázaná jej existencia, a oprávnenie v jej mene konať,

g) obsah právneho úkonu,

h) údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená,

i) podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka; ak podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu ako účastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene konať, pripojí iba svoj podpis,

j) odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.

Podľa § 49 NP zároveň platí, že ak spisuje notár notársku zápisnicu s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, priberie dvoch svedkov úkonu. Títo svedkovia musia byť prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má pojať do zápisnice, pri prečítaní zápisnicejej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli pribratí. Tieto okolnosti musia byť v zápisnici uvedené.

Svedkami totožnosti a svedkami úkonu nemôžu byť osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, ďalej tí, ktorí pre svoj telesný alebo duševný stav nie sú schopní vydať svedectvo, alebo tí, ktorí nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať. Ďalej nimi nemôžu byť osoby blízke účastníkom, tí, ktorí sú na veci zúčastnení, a zamestnanec notára, ktorý zápisnicu spisuje, prípadne jeho spoločník.

Ak je účastník hluchý alebo nemý, ak však môže čítať a písať, musí si zápisnicu sám prečítať a v nej vlastnou rukou pripísať, že ju čítal a že ju schvaľuje. Ak je účastník hluchý alebo nemý a nemôže čítať alebo písať, musí byť okrem svedkov úkonu pribratý i jeho dôverník, ktorý sa s ním vie dorozumieť. Prostredníctvom neho notár zistí a do zápisnice uvedie, či je účastník hluchý alebo nemý a zápisnicu schvaľuje. Dôverník musí mať vlastnosti spôsobilého svedka, môže ním však byť i osoba blízka účastníkovi.

Ak treba k spísaniu notárskej zápisnice pribrať svedkov úkonu, uvedie sa v závere zápisnice doložka obsahujúca vyhlásenie svedkov, že boli prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má pojať do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a jej schválení účastníkom. Obdobne musí notárska zápisnica obsahovať v závere vyhlásenie dôverníka o tom, že s obsahom zápisnice oboznámil nemého alebo hluchého účastníka, ktorý nemôže čítať alebo písať, a že tento účastník obsah zápisnice schválil. V úvode notárskej zápisnice sa presne uvedie dôvod pribratia svedkov úkonu, prípadne dôverníka.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak v notárskej zápisnici chýba jedna z osobitných náležitostí vyplývajúcich z ustanovenia § 49 NP, resp. ak notárska zápisnica nemá všetky náležitosti predpísané zákonom, nemožno ju považovať za verejnú listinu.

Uvedené má za následok, že ak by niektorí z dedičov v dedičskom konaní tvrdili, že notárska zápisnica nespĺňa zákonné náležitosti a z toto dôvodu je závet neplatný, nastal by prípad, kedy by rozhodnutie o dedičskom práve záviselo od zistenia sporných skutočností. Súd by v tomto prípade podľa § 194 CMP odkázal uznesením po márnom pokuse o zmier toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby určenie spornej skutočnosti uplatnil žalobou. Súd na podanie žaloby pritom určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.

Ak by táto žaloba nebola podaná v lehote, alebo ak by bolo konanie o žalobe zastavené  alebo ak by bola žaloba odmietnutá, platí, že spor o dedičstvo bol rozhodnutý v neprospech žalobcu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na to, aby notársky závet splnil svoj účel, je potrebné, aby notárska zápisnica obsahovala všetky zákonom vyžadované náležitosti. Uvedené platí osobitne v prípade, ak poručiteľ nemôže písať alebo čítať, alebo je hluchou alebo nemou osobou a rozhodol sa prejaviť svoju poslednú vôľu do notárskej zápisnice. V tomto prípade je potrebné  pri spisovaní notárskej zápisnice v záujme predchádzania dedičským sporom venovať zvýšenú pozornosť tomu, či konajúci notár postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami NP.

Verím, že informácie uvedené v tomto článku Vám v súvislosti so spísaním notárskej zápisnice pomohli nadobudnúť hlbšie informácie a pri prípadnom rozhodovaní Vám budú nápomocné.