Dňa 14.02.2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej len „Novela“), ktorá, za predpokladu, že bude podpísaná prezidentom Slovenskej republiky, prinesie viaceré zásadné zmeny, a to najmä pokiaľ ide o odmeňovanie zamestnancov.

Cieľom navrhovaných zmien je podľa textu dôvodovej správy k Novele snaha o zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok spĺňajúcich európske štandardy; najdôležitejšími zo zavádzaných zmien sú úprava výšky niektorých mzdových zvýhodnení za prácu, uzákonenie nového mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu, ako aj zavedenie v médiách značne diskutovanej zmeny spočívajúcej v uzákonení trinásteho a štrnásteho platu.

Nižšie si Vám dovoľujeme zhrnúť a bližšie objasniť vybrané najdôležitejšie zmeny zavedené Novelou.

 

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

V zmysle textu Novely má byť zavedené zvýšenie sadzby mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, ktorá má smerovať k zníženiu rozsahu tej nočnej práce, ktorá je nadbytočná a nie je nevyhnutná.

Zatiaľ čo podľa súčasne platného znenia Zákonníka práce má zamestnanec za výkon nočnej práce  popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, po novom sa má mzdové zvýhodnenie zvýšiť, a to v dvoch krokoch:

1. od 01.05.2018

 • na sumu vo výške najmenej 30 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu (v roku 2018 táto suma predstavuje 2,759 EUR, t.j. 30% = 0,83 EUR); resp.
 • na sumu vo výške najmenej 35 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu (v roku 2018 táto suma predstavuje 2,759 EUR, t.j. 35% = 0,97 EUR), ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú 

2. od 01.05.2019

 • na sumu vo výške najmenej 40 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu; resp.
 • na sumu vo výške najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.

 

Zároveň má platiť, že u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť (ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu) nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však:

 • od 01.05.2018 25 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu (t.j. 25% z 2,759 = 0,69 EUR);
 • od 01.05.2019 35 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu,

a to v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

Ďalšou dôležitou zmenou, ktorú má Novela zaviesť, je zvýšenie mzdového zvýhodnenia zamestnanca za prácu vo sviatok. Oproti aktuálne platnému nároku na dosiahnutú mzdu a mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 50 % priemerného zárobku zamestnanca, má za prácu vo sviatok zamestnancovi patriť mzda a mzdové zvýhodnenie až vo výške 100 % jeho priemerného zárobku. Táto zmena má nadobudnúť účinnosť už od 01.05.2018.

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu

Jednou z najzásadnejších zmien, ktoré Novela prinesie, je zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu, ktorú súčasne platný Zákonník práce nepozná.

Novela predpokladá, že zamestnancovi za každú hodinu prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde bude patriť ešte aj mzdové zvýhodnenie:

1. od 01.05.2018

 • výške najmenej 25 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu (v roku 2018 táto suma predstavuje 2,759 EUR, t.j. 25% = 0,69 EUR); a

 2. od 01.05.2019 

 • na sumu vo výške najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu.

 

Navyše má taktiež platiť, že u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však:

 • od 01.05.2018 20 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu (t.j. 25% z 2,759 = 0,56 EUR);
 • od 01.05.2019 45 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu,

a to v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

 

Pokiaľ ide o prácu v nedeľu, v zmysle Novely má zamestnancovi za každú hodinu práce v nedeľu prináležať popri dosiahnutej mzde ešte aj mzdové zvýhodnenie:

1. od 01.05.2018

 • výške najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu (v roku 2018 táto suma predstavuje 2,759 EUR, t.j. 50% = 1,38 EUR);

2. od 01.05.2019

 • na sumu vo výške najmenej 100 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu.

 

Navyše má taktiež platiť, že u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však:

 • od 01.05.2018 40 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu (t.j. 25% z 2,759 = 1,11 EUR);
 • od 01.05.2019 90 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu,

a to v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

S cieľom predísť zneužívaniu prác vykonávaných „na dohodu“ na výkon prác najmä počas sobôt, nedieľ, vo sviatok ale aj v noci, majú podľa Novely nárok na vyššie uvedené príplatky mať aj zamestnanci pracujúci na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (t.j. na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov).

 

Trinásty a štrnásty plat

Celkom nepochybne najdiskutovanejšou zmenou, ktorú Novela prináša, je zakotvenie trinásteho a štrnásteho platu v Zákonníku práce. Úvodom je potrebné zdôrazniť, že poskytnutie trinásteho /alebo štrnásteho platu nie je povinnosťou zamestnávateľa. Novela poskytnutie takéhoto peňažného plnenia zamestnávateľom nepredpisuje, ale ho len umožňuje, a to na základe slobodného uváženia zamestnávateľa, pričom stanovuje určité pravidlá pri jeho výplate, predovšetkým oslobodenie týchto peňažných plnení od daňovej a odvodovej povinnosti, ktoré však prichádza do úvahy len za splnenia určitých zákonom predpokladaných podmienkach.

 

Trinásty plat môže zamestnávateľ podľa Novely zamestnancovi poskytnúť za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek. Trinásty plat sa vypláca v mesiaci jún príslušného roka; trinásty plat teda musí byť zahrnutý do výplaty za mesiac máj.

V zmysle novelizovaného znenia zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom  poistení, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je trinásty plat vyplatený v mesiaci jún do výšky 500 EUR oslobodený od zdravotných odvodov, od dane z príjmov, ako aj od odvodov na sociálne poistenie. Ak bude trinásty plat vyplatený vo výške nad 500 EUR, do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, do základu dane a do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie sa zahrnie len časť prevyšujúca 500 EUR.

Podmienkou vyššie uvedeného tohto oslobodenia však je, že:

 • trinásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a zároveň
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Na tomto mieste je však potrebné upozorniť, že na:

 • trinásty plat vyplatený v júni 2018 sa uvedené oslobodenie od dane ešte nevzťahuje;
 • trinásty plat vyplatený v júni 2018, 2019 a 2020 sa uvedené oslobodenie od odvodov na sociálne poistenie ešte nevzťahuje.

 

Štrnásty plat môže zamestnávateľ podľa Novely zamestnancovi poskytnúť za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov. Štrnásty plat sa vypláca v mesiaci december príslušného roka; štrnásty plat teda musí byť zahrnutý do výplaty za mesiac november.

V zmysle novelizovaného znenia zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom  poistení, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je štrnásty plat vyplatený v mesiaci december do výšky 500 EUR oslobodený od zdravotných odvodov, od dane z príjmov, ako aj od odvodov na sociálne poistenie. Ak bude štrnásty plat vyplatený vo výške nad 500 EUR, do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, do základu dane a do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie sa zahrnie len časť prevyšujúca 500 EUR.

Podmienkou vyššie uvedeného tohto oslobodenia však je, že:

 • štrnásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a zároveň
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30. októbru príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 48 mesiacov a zároveň
 • musel byť zamestnancovi vyplatený za mesiac máj daného roka (vyplatený v júni) trinásty plat najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku.

Na tomto mieste je však potrebné upozorniť, že na:

 • štrnásty plat vyplatený v decembri 2018 sa uvedené oslobodenie od odvodov na sociálne poistenie ešte nevzťahuje.

 

Povinnosť zverejniť v ponuke zamestnania výšku mzdy

Od 01.05.2018 Novela taktiež zavádza povinnosť zamestnávateľov pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať v ponuke aj sumu základnej zložky mzdy. Následne bude zamestnávateľ povinný pri uzatváraní pracovnej zmluvy nenavrhovať základnú zložku mzdy v sume nižšej ako uviedol v ponuke zamestnania. Cieľom takejto úpravy je zabrániť postupu, kedy zamestnávateľ v ponuke zamestnania uvedie údaje, ktoré neplánuje dodržať.

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok ohľadom predmetnej problematiky nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.