Po uplynutí necelého mesiaca od účinnosti zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon“) sa zákonodarca uzniesol na potrebe novelizácie Zákona, a to s cieľom ďalšej úpravy podmienok, ktoré majú podnikateľom pomôcť prežiť kritické obdobie vyvolané šírením pandémie a umožniť im v budúcnosti opätovne efektívne naštartovať svoj biznis.

Novela Zákona (ďalej len „Novela“) bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená dňa 22.04.2020 a účinnosť nadobudne v dvoch krokoch; jedna časť nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia Novely v Zbierke zákonov a druhá časť dňa 12.05.2020.

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že Zákonom zavedené opatrenia sa aplikovali na všetkých podnikateľov bez rozdielu. Časovo boli pritom mnohé z nich limitované do 30.04.2020. Novelou zákonodarca tieto opatrenia nezrušil, ale práve naopak, ich platnosť predĺžil, pričom zaviedol aj niektoré nové pravidlá. S výnimkou niekoľkých nových opatrení, ktoré sa budú aplikovať na všetky subjekty bez rozdielu (o ktorých Vás nižšie podrobnejšie informujeme), obmedzuje Novela platnosť väčšiny opatrení len na určitý vymedzený okruh osôb, ktorým je poskytnutá tzv. dočasná ochrana, pričom ochrana má byť podnikateľom poskytnutá do 01.10.2020 s možnosťou predĺženia maximálne do 31.12.2020.

Nižšie si dovolíme novú právnu úpravu v stručnosti zhrnúť a objasniť.

A. Predĺženie ochrany zavedenej Zákonom pre všetky subjekty bez rozdielu

Zákonom bol s účinnosťou od 27.03.2020 okrem iného zavedený aj zákaz:

 • výkonu záložného práva a uskutočneniu úkonov smerujúcich k jeho výkonu,
 • vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku,

a to do 30.04.2020. Novela túto plošnú ochranu dlžníka vzhľadom na pretrvávajúci stav mimoriadnej situácie ponecháva zachovanú, pričom ju predlžuje až do 31.05.2020.

B. Nové pravidlá vzťahujúce sa na všetky subjekty bez rozdielu

Zákonodarca zavádza novú právnu úpravu, ktorá umožní dlžníkovi, ktorý je fyzickou osobou, požiadať o odklad exekúcie, ak v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli jeho príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Odklad exekúcie bude trvať šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 01.12.2020.

Novela prináša aj legislatívne zakotvenie osobitnej ochrany nájomcov nehnuteľností, vrátane nájomcov bytov alebo nebytových priestorov, ktorí sa ocitli v súvislosti s pandémiou koronavírusu v nepriaznivej životnej situácii, ktorá im dočasne neumožňuje platenie nájomného a úhrad za plnenia s nájmom obvykle spojenými, a to formou dočasného zákazu jednostranného ukončenia nájmu pre omeškanie s platbami nájomcu v období od 01.04.2020 do 30.06.2020. Uvedená ochrana je však daná, len v prípade, ak sa nájomca s platbami omešká v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení ochorenia COVID-19, pričom tento dôvod musí byť nájomca dostatočným spôsobom osvedčiť. Zákaz jednostranného ukončenia sa na prenajímateľa vzťahuje až do 31.12.2020.

Ustanovenia Novely zavádzajúce zmeny uvedené v bode A. a B. nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia Novely v Zbierke zákonov.

Odporúčania vo vzťahu k novým pravidlám vzťahujúcim sa na všetky subjekty bez rozdielu

Vo vzťahu k novej právnej úprave zavádzajúcej plošnú ochranu nájomcov odporúčame tým klientom, ktorí sú v postavení prenajímateľov, zvážiť v čo najkratšej možnej dobe ukončenie nájomných zmlúv pri dlhodobo neplatiacich nájomcoch (samozrejme za predpokladu, že v konkrétnom prípade sú splnené podmienky na takéto ukončenie príslušnej nájomnej zmluvy). V opačnom prípade ukončenie nebude až do 31.12.2020 možné. Vzhľadom na plánovanú účinnosť ustanovení upravujúcich predmetnú problematiku dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, ktoré možno očakávať s najväčšou pravdepodobnosťou už k dnešnému alebo zajtrajšiemu dňu, je potrebné pristúpiť k potrebným krokom v čo najkratšej možnej dobe.

C. Dočasná ochrana podnikateľa

Poskytnutie dočasnej ochrany

Najvýznamnejšou zmenou, ktorú Novela prináša, je zavedenie nového inštitútu tzv. dočasnej ochrany podnikateľov. Túto dočasnú ochranu podnikateľ nezíska automaticky, ale až po tom, ako sa o ňu bude úspešne uchádzať, a to prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. O poskytnutie dočasnej ochrany je pritom oprávnený požiadať len podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12.03.2020.

Novela zároveň menuje určité vybrané finančné inštitúcie (napr. banku, poisťovňu, správcovskú spoločnosť, burzu cenných papierov), ktorým dočasná ochrana nemôže byť poskytnutá.

O poskytnutí dočasnej ochrany rozhoduje kauzálne príslušný súd, ktorý žiadosť podnikateľa preskúma len formálne, aby tak zabezpečil rýchlosť súdneho konania, ktorej dodržanie je za daných okolností nevyhnutné.

Okrem všeobecných náležitostí žiadosti (akými sú najmä požadované označenie žiadateľa, označenie súdu, vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov), musí žiadateľ vyhlásiť, že spĺňa predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany a to najmä, že:

 1. je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje poctivý zámer v súlade s účelom dočasnej ochrany, a to z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku,
 2. k 12.03.2020 nebol v úpadku,
 3. nie sú uňho splnené dôvody na jeho zrušenie,
 4. nepôsobia vo vzťahu k nemu účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 5. 12.03.2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,
 6. vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol12.03.2020 začatý výkon záložného práva,
 7. počas roka 2020 nepoužil zisk alebo iné vlastné zdroje na plnenia v prospech spoločníkov alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 8. počas roka 2020 neurobil iné opatrenia ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 9. riadne vedie účtovníctvoplní povinnosť ukladania účtovných závierok.

Ak je žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany úplná, súd bezodkladne vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany a zároveň bezodkladne vykoná opatrenia na publikovanie informácie o poskytnutí dočasnej ochrany v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa bude považovať za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Ak súd po formálnom preskúmaní žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany dospeje k záveru, že podnikateľovi dočasná ochrana neprináleží, žiadosť odmietne. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti môže následne žiadateľ podať námietky.

Účinky poskytnutia dočasnej ochrany

Citujúc dôvodovú správu k Novele, cieľom účinkov poskytnutia dočasnej ochrany je zabrániť potenciálnej vlne vyhlasovania konkurzov, ktoré by začali v značne integrovanej ekonomike pôsobiť ako „domček z kariet“.

Je pritom potrebné pamätať na to, že, tak ako v prípade účinkov vyvolaných Zákonom, aj účinky poskytnutia dočasnej ochrany budú mať zásadný vplyv nielen na fungovanie podnikateľa a na jeho zmluvné vzťahy v čase pandémie, ale ich dôsledky bude potrebné zohľadňovať aj v priebehu nasledujúcich rokov.

 

Nižšie v stručnosti účinky poskytnutia dočasnej ochrany zhŕňame:

 • Významným dôsledkom Novely, ktorý nadväzuje na právnu úpravu zavedenú Zákonom, je prerušenie konania o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktorý bol podaný po 12.03.2020. Rovnako sa prerušuje konkurzné konanie, v ktorom nebol vyhlásený konkurz a ktoré začalo na základe návrhu veriteľa, ktorý bol podaný po 12.03.2020. Zdôrazňujeme, že prerušenie sa týka len veriteľských návrhov na konkurz a prípadov, kedy ešte nedošlo k účinkom vyhlásenia konkurzu (keďže ide o negatívny predpoklad na poskytnutie dočasnej ochrany).
 • Poskytnutie dočasnej ochrany má taktiež za následok, že dlžník nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu; uvedené platí aj pre osoby konajúce v mene dlžníka.
 • Po dobu trvania dočasnej ochrany sa prerušuje taktiež aj exekučné konanie začaté voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou po 12.03.2020 pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti. Zdôrazňujeme, že nedôjde k prerušeniu tých exekučných konaní, ktoré sa začali pred tým, ako podnikateľ získal dočasnú ochranu; v takomto prípade totiž možno predpokladať, že finančné komplikácie podnikateľa neboli spôsobené pandémiou a preto podnikateľovi ochrana podľa Novely neprináleží.
 • Poskytnutie dočasnej ochrany bráni aj začatiu výkonu záložného práva na majetkové hodnoty ako podnik, časť podniku, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Zároveň platí, že ak bola dočasná ochrana podnikateľovi poskytnutá počas plynutia lehoty, po uplynutí ktorej možno záložné právo vykonať, účinky oznámenia o začatí výkonu záložného práva nastávajú opätovne až zánikom dočasnej ochrany.
 • Vzhľadom na to, že v dôsledku započítania môže dôjsť k závažným zmenám v majetku podnikateľa, Novela zavádza nové pravidlo, podľa ktorého proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa predpisu o konkurznom konaní.
 • Podnikateľ pod dočasnou ochranou získa osobitné postavenie aj vo vzťahu k svojim zmluvným partnerom. Po poskytnutí dočasnej ochrany nemôže tento zmluvný partner vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo v čase od 12.03.2020 do účinnosti Novely (t. j. do 12.05.2020) a ktorého príčinou boli následky šírenia choroby COVID-19; to neplatí, ak by takýto zmluvný partner podnikateľa pod dočasnou ochranou bezprostredne ohrozil prevádzkovanie svojho podniku. Právo zmluvného partnera vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou po účinnosti Novely pritom ostáva zachované.
 • Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou (najmä premlčacie lehoty) vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany nebudú plynúť.
 • Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami.
 • Úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté bezhotovostne podnikateľovi pod dočasnou ochrannou spriaznenou osobou podľa predpisu o konkurznom konaní počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ustanovenia predpisu o konkurznom konaní o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie v konkurze sa nebude prihliadať.
 • Dočasná ochrana prirodzene chráni podnikateľa, ktorému je poskytnutá, avšak na druhej strane nezbavuje takéhoto podnikateľa pod ochranou jeho povinnosti uspokojovať pohľadávky svojich veriteľov. Preto i napriek veľkému množstvo úľav, ktoré podnikateľovi dočasná ochrana prináša, kladie Novela dôraz na povinnosť podnikateľa vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere. Zároveň je podnikateľovi pod sankciou straty dočasnej ochrany a nástupu zodpovednosti za škodu uložené počas dočasnej ochrany preferovať spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. Do skončenia dočasnej ochrany sa najmä nepripúšťa rozdeľovanie zisku alebo iných vlastných zdrojov a osobitné nakladanie s majetkovou podstatou podnikateľa.

 

Zánik dočasnej ochrany

Ako bolo vyššie uvedené, dočasná ochrana podnikateľa je poskytnutá na obmedzený čas, a to konkrétne do 01.10.2020, pričom jej trvanie môže byť vládou Slovenskej republiky predĺžené najdlhšie do 31.12.2020.

O zánik dočasnej ochrany môže podnikateľ aj sám požiadať, a to obdobným spôsobom, akým o jej poskytnutie žiadal, teda prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Je tiež potrebné upozorniť, že súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany. Takéto zrušenie prichádza do úvahy, ak sa preukáže, že na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Kvalifikovaný podnet obsahujúci okrem iného najmä opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o predpokladoch pre poskytnutie alebo trvanie dočasnej ochrany ohľadom zrušenia dočasnej ochrany pritom môže podať každý.

Zánik dočasnej ochrany sa, obdobne ako jej vznik, zverejňuje v Obchodnom vestníku, pričom dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni takéhoto zverejnenia.

Podnikateľ, ktorého ochrana zanikla na základe vlastnej žiadosti alebo rozhodnutia súdu nie je oprávnený žiadať o dočasnú ochranu znovu.

Ustanovenia Novely zavádzajúce zmeny uvedené v bode C. nadobúdajú účinnosť dňom 12.05.2020.

 1. Odporúčania vo vzťahu k poskytnutiu dočasnej ochrany

Vzhľadom na relatívne jednoduchý spôsob získania dočasnej ochrany očakávame podanie veľkého množstvo žiadostí zo strany podnikateľov. Keďže súdy vykonávajú prevažne formálnu kontrolu splnenia podmienok na poskytnutie ochrany, je možné vychádzať z toho, že väčšine podnikateľov bude ochrana poskytnutá.

Je preto odporúčania hodné na pravidelnej báze sledovať informácie zverejnené v Obchodnom vestníku, aby tak podnikateľa mali prehľad o tom, či ich obchodným partnerom (najmä tým v postavení dlžníkov) bola poskytnutá dočasná ochrana a aby vedeli posúdiť, aké právne kroky voči týmto subjektom môžu prijať. Zároveň je potrebné zvážiť, aký dopad by poskytnutie dočasnej ochrany na konkrétne zmluvné a iné právne vzťahy mohlo mať, a to ideálne ešte pred tým, ako súd v konkrétnom prípade dočasnú ochranu poskytne.

V neposlednom rade odporúčame do dôsledkov zvážiť, či má podnikateľ sám pristúpiť k žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany, aby tak dokázal preklenúť aktuálnu komplikovanú situáciu.

Tak ako sme naznačili vyššie, poskytnutie dočasnej ochrany bude mať vážne dôsledky aj do budúcnosti (napr. neplynutie premlčacích lehôt a teda ich faktické predĺženie), preto je nevyhnutné aj po ukončení krízovej situácie pamätať na právny stav vyvolaný novou právnou úpravou a tento zohľadňovať pri prijímaní budúcich rozhodnutí.