Národná rada SR dňa 25.03.2020 schválila zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Nový zákon“), ktorým zákonodarca s cieľom boja proti novému koronavírusu s účinnosťou od 27. marca 2020 zavádza viaceré významné opatrenia.

Tieto opatrenia možno rozdeliť do dvoch skupín, a to: (i) opatrenia v oblasti justície a (ii) iné opatrenia spočívajúce v zavedení možnosti využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov.

Nové opatrenia sú koncipované buď ako opatrenia dočasného charakteru, pričom Nový zákon predpokladá, že budú uplatňované do 30. apríla 2020 alebo ako opatrenia, ktoré sa môžu aplikovať len v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, ktorému čelíme aj v súčasnej situácii. Vo vzťahu k opatreniam dočasného charakteru je však potrebné uviesť, že vzhľadom na nejasné predikcie ďalšieho vývoja pandémie ochorenia COVID-19 nemožno v tomto okamihu vylúčiť aj ďalšie predĺženie termínu, do ktorého sa majú opatrenia aplikovať, na čo výslovne upozorňovala aj vláda SR ako predkladateľ Nového zákona.

Nižšie si najvýznamnejšie z týchto opatrení dovoľujeme v krátkosti zhrnúť.

 

Opatrenia v justícii

Obmedzenie plynutia lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, resp. ich navrátenie

V zmysle Nového zákona nebudú premlčacie a prekluzívne lehoty v súkromnoprávnych vzťahoch plynúť, a to od 27. marca 2020 do 30. apríla 2020. Na túto skutočnosť je v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa predpisov súkromného práva (najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka) pritom potrebné prihliadnuť nielen v bezprostredne sa blížiacom čase, ale bude potrebné na ňu pamätať aj o niekoľko rokov, keďže v dôsledku novej právnej úpravy k premlčaniu a preklúzii jednotlivých práv dôjde vždy o viac ako mesiac neskôr.

Zároveň po novom platí, že tie premlčacie a prekluzívne lehoty v súkromnoprávnych vzťahoch,

ktoré uplynuli v období po 12. marci 2020 do 27. marca 2020, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti Nového zákona, t. j. neskončia skôr ako dňa 27. apríla 2020. Ide teda de facto o navrátenie premlčacích a prekluzívnych lehôt v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch.

Cieľom vyššie uvedenej úpravy podľa dôvodovej správy k Novému zákonu je snaha o uľahčenie situácie tak pre občanov ako aj podnikateľov, a to v tom zmysle, aby v mimoriadne zložitom čase pandémie nemuseli žiť v obave toho, že dôjde k zániku ich práva alebo jeho právnej vymáhateľnosti. Tak ako sme už vyššie naznačili, dopady novej právnej úpravy budú mať významné dôsledky aj v priebehu nasledujúcich rokov a bude preto potrebné aj v budúcnosti venovať zvýšenú pozornosť zohľadneniu dôsledkov vyvolaných touto právnou úpravou.

 

Obmedzenie plynutia procesných lehôt

Obmedzenie plynutia lehôt v čase od 27. marca 2020 do 30. apríla 2020 platí aj pre procesné lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v civilnom súdnom konaní[1].

Za splnenia mimoriadnych okolností (t. j. ak vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad), je súd oprávnený v konkrétnej veci určiť, že k obmedzeniu plynutia procesných lehôt nedôjde a súčasne určiť novú v danej veci primeranú lehotu. Proti takémuto uzneseniu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

 

Súdne pojednávania a vylúčenie verejnosti

S cieľom minimalizovať koncentráciu viacerých osôb v pojednávacích miestnostiach súdov platí, že v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu súdy môžu vykonávať súdne pojednávania [2] len v nevyhnutnom rozsahu. Nejde teda o celoplošný zákaz súdnych pojednávaní, ale o obmedzenie ich množstva na nevyhnutné minimum. Medzi takéto nevyhnutné minimum možno zaradiť najmä pojednávania v konaniach týkajúcich sa starostlivosti súdu o maloletých a v iných konaniach, bez uskutočnenia ktorých hrozí nenávratná škoda alebo iný vážny neodvratný následok[3].

Zároveň je súd v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu oprávnený vylúčiť z dôvodu ochrany zdravia verejnosť; v tomto prípade je však povinný vyhotoviť zvukový záznam z celého pojednávania, ktorý komukoľvek a bezodkladne po skončení pojednávania sprístupní.

 

Predĺženie lehoty na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Nový zákon predlžuje lehotu, v ktorej je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ktoré nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, na 60 dní od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Zdôrazňujeme, že pre prípad predĺženia vzniknutého v inom ako vyššie uvedenom čase zostáva zachovaná lehota 30 dní.

Rozhodovanie per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva

S cieľom minimalizácie zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na jednom mieste môžu kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva prijímať svoje rozhodnutia aj per rollam, t. j. prostredníctvom použitia korešpondenčného hlasovania alebo zabezpečením účasti členov týchto orgánov prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Uvedeným spôsobom je možné prijímať rozhodnutia len v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, a to aj v prípade, ak tento spôsob rozhodovania neumožňujú vnútorné predpisy alebo stanovy príslušných právnických osôb. Nový zákon v tejto súvislosti odkazuje na primeranú aplikáciu ustanovení § 190a až §190d Obchodného zákonníka, ktorý podrobne upravuje rozhodovanie per rollam v prípade akciových spoločností a ktorý sa uplatní aj na rozhodovanie per rollam v iných právnických osobách.

V prípade napr. obľúbenej právnej formy podnikania prostredníctvom viacosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným to znamená, že valné zhromaždenie bude môcť prijať potrebné rozhodnutia aj bez potreby osobného kontaktu jednotlivých spoločníkov, a to aj v prípade, ak spoločenská zmluva túto možnosť žiadnym spôsobom nepredpokladá, pričom primerane sa v takomto budú aplikovať ustanovenia § 190a až §190d Obchodného zákonníka.

 

Dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby

Ďalším významným opatrením je zavedenie dočasného zákazu výkonu záložného práva, a to v čase od 27. marca 2020 do 30. apríla 2020. Akékoľvek úkony smerujúce k výkonu záložného práva realizované v uvedenom čase sú neúčinné.

Obdobné platí aj pre prípad dražby, t. j. v čase od 27. marca 2020 do 30. apríla 2020 je dražobník, súdny exekútor a správca povinný upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku; porušenie uvedeného dočasného zákazu je sankcionované neplatnosťou takýchto úkonov.

 

Výnimka v súvislosti so zápisom v registri partnerov verejného sektora

Nový zákon zavádza výnimku zo zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov verejného sektora. Cieľom zavedenia tejto výnimky je zjednodušiť situáciu napr. pri obstarávaní tovarov a služieb alebo stavebných prác počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu na účely ochrany života a zdravia.

Podľa novej právnej úpravy v prípade mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu je obstarávateľ oprávnený uzatvoriť zmluvu aj so subjektom, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, avšak zapísaný nie je, ak v konkrétnom prípade ide o zabezpečovanie ochrany života a zdravia v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie a sú súčasne splnené určité ďalšie zákonom predpokladané podmienky.

 

Iné opatrenia

Ďalším opatrením, ktoré Nový zákon zavádza a ktoré bolo veľmi mediálne diskutované, je umožnenie využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR na účely ochrany života a zdravia obyvateľov.

Toto opatrenie sa podľa Nového zákona môže zaviesť len na čas vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, počas ktorých sú bezprostredne ohrozené životy a zdravie občanov v súvislosti so šírením pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

Akékoľvek získavanie údajov týmto spôsobom a ďalšie nakladanie s nimi je zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR možné len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu maximálne však do 31. decembra 2020. Účelom takéhoto zásahu pritom môže byť len včasné identifikovanie potenciálnych nositeľov nákazy a zabránenie jej ďalšieho šírenia.

Nakoľko sa situácia ohľadom pandémie ochorenia COVD-19 neustále mení a vyvíja a na dennej báze sú v boji proti tejto pandémii prijímané nové opatrenia, odporúčame priebežne tento vývoj monitorovať.

V prípade dodatočných otázok sme Vám radi k dispozícii.

[1] Pre trestné konanie platia osobitné pravidlá, v zmysle ktorých obmedzenie plynutia procesných lehôt platí len v prípade lehoty na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.

[2] V kontexte trestných konaní uvedené platí pre hlavné pojednávania a verejné zasadnutia.

[3] V kontexte trestných konaní medzi nevyhnutné minimum nepochybne spadajú najmä hlavné pojednávania vo väzobných veciach.