Dňa 25.03.2020 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a niektoré ďalšie zákony (ďalej len „Zákon“).

Tieto zmeny majú za cieľ v reakcii na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia ochorenia Covid-19 zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov.

Nižšie si dovoľujeme najdôležitejšie z týchto zmien stručne zhrnúť.

 

Zmeny a doplnenia zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Nárok na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou

Zákon zavádza nárok zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou v prípade karanténneho opatrenia a izolácie nariadeného/nariadenej v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Podľa aktuálne platnej právnej úpravy pritom nárok na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou vzniká zamestnancovi až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, pričom za prvých 10 dní patrí zamestnancovi nárok na náhradu príjmu, ktorá je hradená zamestnávateľom.

Zároveň bude zamestnancovi prináležať výška nemocenského vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (aktuálne je to počas prvých troch dní iba 25 %).

Nárok na ošetrovné

Zákonom sa rozširuje okruh poistencov, ktorí majú nárok na ošetrovné. Po novom nimi budú osoby, ktoré sa starajú o dieťa mladšie ako 11 rokov, resp. 18 rokov v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a to v prípade ak:

  1. je dieťaťu nariadené karanténne opatrenie a izolácia,
  2. je uzatvorené zariadenia, ktoré dieťa navštevuje alebo
  3. osoba, ktorá sa o dieťa stará, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečovať túto starostlivosť.

V čase krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia Covid-19 sa vo vyššie uvedených prípadoch a v prípade, ak poistenec osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, bude ošetrovné vyplácať počas celej doby trvania potreby starostlivosti/ošetrovania. Podľa doterajšej právnej úpravy Sociálna poisťovňa vyplácala ošetrovné najdlhšie po dobu 10 dní (resp. 14 dní)[1].

 

Zmeny a doplnenia iných zákonov

Najzásadnejšia zmena sa prejaví v úprave zákona o službách zamestnanosti, na základe ktorej sa medzi aktívne opatrenia na trhu práce zaradia aj projekty na podporu udržania pracovných miest v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v období po ich skončení.

Prostredníctvom tohto nástroja tak bude možné realizovať projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, resp. samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia Ústredného krízového štábu, resp. ktorí tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov.

Štát teda plánuje poskytnúť príspevky tým zamestnávateľom, ktorí aj počas aktuálnej krízovej situácie a po jej skončení dokážu udržať zamestnanie svojich zamestnancov. Bližšia špecifikácia konkrétnych opatrení, ktorými štát podnikateľom pomôže, zatiaľ nebola predstavená.

Momentálne sa čaká na podpísanie Zákona prezidentkou a následne na jeho vyhlásenie v Zbierke zákonom; týmto okamihom Zákon nadobudne účinnosť a stane sa právne záväzným.

Situáciu budeme naďalej pozorne monitorovať a v prípade otázok sme Vám radi k dispozícii.

[1] Po vypuknutí aktuálnej krízy Sociálna poisťovňa predĺžila obdobie, počas ktorého sa priznáva nárok na ošetrovné, na 14 dní.