Vzhľadom na celoplošné testovanie, ktoré sa bude konať cez víkend 31.10.2020 – 1.11.2020, si v stručnosti dovoľujeme informovať o nových povinnostiach, ktoré v tejto súvislosti platia pre zamestnávateľov, a to v zmysle vyhlášky č. 16/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 30.10.2020

(pozri: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf).

Povinnosti zamestnávateľov upravuje § 2 predmetnej vyhlášky. Zamestnávateľom sa na základe tejto vyhlášky v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. nariaďuje zakázať vstup zamestnancom, ktorí nespadajú do výnimiek uvedených v ods. 2 § 2 vyhlášky (negatívny RT-PCR test, negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v rámci celoplošného testovania a pod.). Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu, je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu; do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

Zároveň platí, že zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa predmetnej vyhlášky.

Pre poriadok veci uvádzame, že predmetná vyhláška ukladá taktiež aj prevádzkovateľom zariadení povinnosť zakázať vstup do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok osobám, ktoré nespadajú pod stanovené výnimky (bližšie pozri § 1 vyhlášky).