Hore

Blog

Legislatívne zmeny zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR

Novela zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Nový zákon o upomínacom konaní

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Predĺženie lehoty na aktiváciu elektronických schránok

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Elektronické schránky

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Novela zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.