office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Proti komu a v akej lehote je možné uplatniť nárok na náhradu škody na zdraví?

Proti komu a v akej lehote je možné uplatniť nárok na náhradu škody na zdraví?

Náhradu škody (ako aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch) je potrebné uplatniť si u zdravotníckeho zariadenia, v ktorom
bola poškodenému pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť; teda nie u zdravotníckeho pracovníka, ktorý pacientovi svojím
konaním ujmu skutočne spôsobil. Domáhať sa náhrady škody (resp. náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch) priamo u lekára
možno len v prípade, ak tento vykonáva súkromnú prax.

Pokiaľ ide o lehotu, v ktorej si pacient môže uplatniť svoje nároky, je potrebné uviesť, že právo na náhradu škody na zdraví a
právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch sa premlčujú v odlišných premlčacích lehotách. Právo na náhradu škody
spôsobenej na zdraví sa premlčuje v dvojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa, kedy sa poškodený
dozvedel o vzniknutej ujme na zdraví a osobe, ktorá za ňu zodpovedá.
Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch
sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorej začiatok plynutia je viazaný na okamih, kedy došlo k
neoprávnenému zásahu do osobnostného práva fyzickej osoby.

Uplatnenie predmetných nárokov v uvedených premlčacích lehotách je mimoriadne dôležité, nakoľko po ich uplynutí dochádza
zániku súdnej vymáhateľnosti týchto nárokov. To znamená, že v prípade ak si poškodený pacient svoj nárok uplatní až po
uplynutí predmetnej lehoty a protistrana (t.j. príslušné zdravotnícke zariadenie, resp. súkromný lekár) následne v tomto konaní
vznesie námietku premlčania, súd poškodenému pacientovi z dôvodu premlčania predmetného nároku náhradu škody, resp.
náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch nebude môcť priznať, a to i napriek tomu, že pacient v dôsledku nesprávneho
poskytnutia zdravotnej starostlivosti preukázateľne ujmu na zdraví, príp. ujmu spočívajúcu v zásahu do jeho osobnostného práva
utrpel. Na druhej stane však nemožno vylúčiť ani možnosť, že protistrana aj napriek uplynutiu premlčacej lehoty námietku
premlčania nevznesie. V takomto prípade by súd na premlčanie neprihliadol a pacientovi jeho nárok priznal (súd totiž prihliada
na premlčanie len na základe námietky protistrany). Takýto scenár je však len veľmi málo pravdepodobný.

Pre úplnosť a poriadok veci uvádzame, že hoci v dôsledku premlčania práva zaniká jeho súdna vymáhateľnosť, právo ako také
nezaniká; protistrane preto nič nebráni v tom, aby aj napriek premlčaniu, pacientovi škodu na jeho zdraví, resp. nemajetkovú
ujmu v peniazoch dobrovoľne nahradila. Takéto rozhodnutie by však záviselo len od dobrej vôle a ústretovosti konkrétneho
zdravotníckeho zariadenia, resp. súkromného lekára a preto neodporúčame spoliehať sa na takúto možnosť.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno zhrnúť, že po uplynutí premlčacej lehoty sú vyhliadky poškodeného na
úspech pred súdom takmer mizivé a preto opätovne zdôrazňujeme, že predmetné nároky je potrebné uplatniť pred
uplynutím vyššie uvedených premlčacích lehôt.

Leave a Reply