office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Môže poškodený pacient uplatňovať popri nároku na náhradu škody na zdraví aj iné nároky?

Môže poškodený pacient uplatňovať popri nároku na náhradu škody na zdraví aj iné nároky?

Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť môže a v praxi mnohokrát i zapríčiňuje popri ujme na zdraví pacienta aj
neoprávnený zásah do jeho osobnosti (napr. do jeho práva na ochranu súkromia, dôstojnosti človeka, ochranu rodinného
života a pod.)

V prípade ak k takémuto zásahu dôjde, priznáva Občiansky zákonník pacientovi právo domáhať sa,

  • aby sa od týchto neoprávnených zásahov upustilo,
  • aby sa odstránili následky týchto zásahov a
  • aby mu bolo poskytnuté primerané zadosťučinenie.

Takýmto primeraným zadosťučinením má byť pritom v prvom rade poskytnutie morálnej (nepeňažnej) satisfakcie. Až v prípade,
ak by toto na vyváženie a zmiernenie nepriaznivých následkov protiprávneho zásahu do osobnostných práv pacienta nepostačovalo,
mohol by sa dotknutý pacient domáhať náhrady v peniazoch. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že výška takejto náhrady nie
je žiadnym spôsobom upravená; určuje ju súd na základe posúdenia závažnosti vzniknutej ujmy a okolností, za ktorých k porušeniu
práva na ochranu osobnosti došlo.

Leave a Reply