office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Má pacient právo odmietnuť podstúpiť lekárom navrhovaný zákrok?

Má pacient právo odmietnuť podstúpiť lekárom navrhovaný zákrok?

Nakoľko každé poskytnutie zdravotnej starostlivosti, resp. výkonov (ďalej len „zdravotný výkon“) predstavuje zásah do telesnej,
ako aj psychickej integrity pacienta, môže byť takýto zdravotný výkon uskutočnený len s predchádzajúcim súhlasom pacienta
(tzv. informovaný súhlas). Zo strany zdravotníckeho pracovníka mu preto musí umožnené rozhodnúť sa či s navrhovaným
zdravotným výkonom súhlasí alebo nie.

Zákon pritom vyžaduje, aby bol tento súhlas, resp. nesúhlas pacienta informovaný. To znamená, že pred samotným udelením
informovaného súhlasu, resp. nesúhlasu musí byť pacient zo strany ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka riadne a včasne
informovaný a poučený o konkrétnom zdravotnom výkone, a to o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia
zdravotného výkonu, o možnostiach voľby navrhovaných postupov ako aj rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotného výkonu.
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že predmetné poučenie zo strany zdravotníckeho pracovníka by nemalo predstavovať
len suché konštatovanie faktov, ale naopak malo by spočívať v možnosti pacienta viesť so zdravotníckym pracovníkom
otvorený ľudský dialóg, v ktorom by mohol dostať odpoveď na svoje otázky, požadovať bližšie informácie, vysvetlenia a pod.
Len takto poučený a informovaný pacient je totiž schopný dať skutočne „informovaný“ súhlas.

V prípade ak sa takto poučený a informovaný pacient rozhodne navrhovaný zdravotný výkon odmietnuť a informovaný súhlas
neudeliť, je zdravotnícky pracovník povinný toto jeho rozhodnutie akceptovať. Odmietnutie informovaného súhlasu sa pritom
zapíše do zdravotnej dokumentácie pacienta.

  • V tejto súvislosti je potrené dodať, že zákon vymenúva i výnimočné situácie, v ktorých možno vykonať určité zdravotné
    výkony aj bez predchádzajúceho informovaného súhlasu pacienta, resp. aj proti jeho vôli. Ide o
  • prípad neodkladnej starostlivosti, ak nemožno informovaný súhlas získať včas, ale ho možno predpokladať,
  • prípad ochranného liečenia uloženého súdom, ako aj o
  • prípad ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo
    s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu a
  • prípad ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie.

Leave a Reply