office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Kedy môže lekár odmietnuť uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s novým pacientom?

Kedy môže lekár odmietnuť uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s novým pacientom?

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti len v nasledujúcich zákonom predpokladaných prípadoch:

  • ak by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
  • ak osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo k jej
    zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo
  • v prípade ak poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má
    zdravotnú starostlivosť poskytovať (uvedené platí len v prípade umelého prerušenia tehotenstva, sterilizácie a
    asistovanej reprodukcie).

Pre úplnosť uvádzame, že aj v prípade odmietnutia návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
má takáto osoba naďalej právo na poskytnutie neodkladnej starostlivosti.

Leave a Reply