office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Je manžel pacienta oprávnený nahliadať do jeho zdravotnej dokumentácie?

Je manžel pacienta oprávnený nahliadať do jeho zdravotnej dokumentácie?

Problematiku zdravotnej dokumentácie upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Predmetný zákon
vymenúva konkrétne osoby, ktoré sú oprávnené do zdravotnej dokumentácie nahliadať, ako aj si z nej na mieste robiť výpisky
alebo kópie. Ide predovšetkým o osobu, ktorej je zdravotná starostlivosť poskytovaná (pacient), jej zákonného zástupcu, ako
aj iné zákonom určené subjekty (napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na účely prešetrovania sťažností).

Manžel, resp. manželka pacienta medzi takéto oprávnené osoby nepatrí. Z uvedeného dôvodu nemožno považovať za
odporujúce zákonu, ak by zdravotnícky pracovník odmietol manželovi, resp. manželke pacienta nahliadnuť do jeho zdravotnej
dokumentácie. Preto v prípade ak si manžel, resp. manželka pacienta želá nazrieť do zdravotnej dokumentácie pacienta, je
potrebné aby mu/jej pacient vystavil na takýto úkon písomné plnomocenstvo. Podpis pacienta na predmetnom plnomocenstve
pritom musí byť úradne osvedčený a v plnomocenstve musí byť taktiež uvedený rozsah, v ktorom pacient svojho manžela,
resp. manželku na daný úkon splnomocňuje (napr. „v plnom rozsahu“).

Pre poriadok veci si dovoľujeme uviesť, že bez plnomocenstva môže manžel, resp. manželka pacienta nazerať do jeho
zdravotnej dokumentácie len v prípade úmrtia pacienta. V takomto prípade (t.j. v prípade úmrtia pacienta) má okrem manžela,
resp. manželky pacienta právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie taktiež dieťa alebo rodič pacienta, príp. ich zákonný
zástupca; ak takýchto osôb niet, plnoletá osoba, ktorá s pacientom žila v čase smrti v domácnosti, blízka osoba, príp. ich
zákonný zástupca.

Leave a Reply