office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Je konanie o náhrade škody na zdraví oslobodené od súdnych poplatkov, príp. aká je ich výška?

Je konanie o náhrade škody na zdraví oslobodené od súdnych poplatkov, príp. aká je ich výška?

V konaní o náhrade škody, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví (vrátane škody na veciach) je navrhovateľ
oslobodený od súdneho poplatku. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 4 ods. 2 písm. ch) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že navrhovateľ nie je povinný zaplatiť súdny poplatok v prípade ak si uplatňuje svoj nárok na

  • bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia,
  • náhradu za stratu na zárobku,
  • náhradu za stratu na dôchodku,
  • jednorazové vyrovnanie,
  • náhradu účelných nákladov spojených s liečením,
  • nárok na pozostalostnú úrazovú rentu a
  • nárok na náhradu primeraných nákladov na pohreb.

Pokiaľ však ide o konanie o náhrade nemajetkovej ujmy v peniazoch (spočívajúcej v zásahu do osobnostných práv) je
potrebné zdôrazniť, že toto od súdnych poplatkov oslobodené nie je. Navrhovateľ je preto v predmetnom konaní povinný
zaplatiť súdny poplatok, a to vo výške 66 eur a 3% z hodnoty predmetu sporu, t.j. zo sumy, ktorú v konaní požaduje.

Leave a Reply