office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Čo je obsahom nároku na náhradu škody na zdraví?

Čo je obsahom nároku na náhradu škody na zdraví?

Pacientovi, ktorému bola pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spôsobená škoda (ujma) na zdraví, priznáva zákon . 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) viaceré druhy právnych nárokov, ktoré majú tak majetkovú, ako aj nemajetkovú povahu.

Náhrada nemajetkovej ujmy

V prípade ak v dôsledku nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dôjde na strane pacienta k vzniku ujmy v jeho
osobnej (nemajetkovej) sfére, je pacient oprávnený požadovať jej náhradu. Účelom poskytnutia náhrady nemajetkovej ujmy je spravodlivé
zmiernenie jej negatívnych následkov.

Občiansky zákonník  v takomto prípade priznáva poškodenému pacientovi právo na náhradu za bolesť a/alebo náhradu za sťaženie
spoločenského uplatnenia.

Nároky na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia nemusia vzniknúť a často i nevznikajú súčasne; ide o celkom
samostatné nároky s odlišnými predpokladmi pre ich vznik. Uvedené predpoklady, ako aj podrobnú úpravu týchto spôsobov zmiernenia
nemajetkovej ujmy upravuje zákon č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len ako „zákon“
alebo „zákon o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia“).

Náhrada za bolesť sa v zmysle predmetného zákona poskytuje za vytrpené bolesti, ktoré boli spôsobené v dôsledku poškodenia
zdravia, jeho liečenia alebo odstraňovania jeho následkov.
V tejto súvislosti je zaujímavé poukázať aj na možnosť opakovaného
poskytnutia tejto náhrady, ktorú však zákon pripúšťa len v prípade, ak sa po skončení liečenia v súvislosti s poškodením na zdraví vykoná
operačný výkon, ktorý sa pôvodne nepredpokladal.

Pokiaľ ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, zákon ho definuje ako stav v súvislosti s poškodením zdravia, ktoré má
preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb
alebo pre plnenie jeho spoločenských úloh
. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že na to, aby poškodenému pacientovi mohla byť
priznaná náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia je potrebné, aby nepriaznivé následky poškodenia jeho zdravia trvalo a výrazne
sťažovali možnosť jeho spoločenského uplatnenia. Ako sťaženie spoločenského uplatnenia sa totiž neuhrádzajú poškodenia prechodného
či ľahšieho charakteru, ktoré u poškodeného nespôsobujú výraznejšie obmedzenie jeho spoločenského uplatnenia.

Výška vyššie uvedených náhrad sa určuje na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudkový lekár bolesť alebo sťaženie spoločenského
uplatnenia bodovo ohodnotí. Pri tomto ohodnocovaní príslušný lekár vychádza z počtu bodov stanovených pre konkrétne ochorenie, resp.
úraz v prílohe zákona o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. Peňažná hodnota jedného bodu náhrady za bolesť a
náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 2% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR
zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu za bolesť a sťaženie
spoločenského uplatnenia.

O vydanie predmetného lekárskeho posudku môže požiadať poškodený, ako aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá za poškodenie na jeho
zdraví zodpovedá.

 

Dôležité je tiež uviesť, že lekársky posudok možno vydať, až po tom, čo sa zdravotný stav poškodeného ustáli; v prípade sťaženia
spoločenského uplatnenia, je posúdenie možné vykonať spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví (s výnimkou
prípadu, ak k ustáleniu zdravotného stavu dôjde skôr).

Náhrada majetkovej ujmy

V dôsledku nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza na strane pacienta popri vzniku ujmy v jeho osobnej
sfére často aj k vzniku ujmy majetkovej. Zákon pamätá aj na takúto situáciu a poškodenému pacientovi v uvedenom prípade priznáva
široké spektrum nárokov. Uvedené nároky upravené v ustanoveniach §§ 445 – 449 Občianskeho zákonníka spočívajú v práve na:

  • náhradu za stratu na zárobku,
  • náhradu za stratu na dôchodku,
  • jednorazové vyrovnanie,
  •  náhradu účelných nákladov spojených s liečením.

V prípade ak došlo k usmrteniu pacienta prichádza do úvahy ešte:

  •  nárok na pozostalostnú úrazovú rentu a
  •  nárok na náhradu primeraných nákladov na pohreb.

Pre poriadok veci uvádzame, že podrobnejšiu úpravu uvedených nárokov, ako aj spôsob ich určenia možno nájsť v predpisoch o
sociálnom poistení, a to konkrétne v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Leave a Reply