office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Ako má postupovať pacient, ktorému bola pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spôsobená škoda na zdraví?

Ako má postupovať pacient, ktorému bola pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spôsobená škoda na zdraví?

V prípade, ak sa pacient domnieva, že mu bola v dôsledku nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti spôsobená škoda, resp. ujma na zdraví
prichádzajú do úvahy viaceré možnosti ako môže postupovať. Poškodený pacient má v takomto prípade právo rozhodnúť sa či si svoje práva uplatní
v rámci (i) občianskeho súdneho konania alebo (ii) trestného konania, príp. v oboch a za týmto účelom podá žalobu na príslušný súd, resp. podá
trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

V rámci občianskeho súdneho konania sa poškodený pacient môže domáhať predovšetkým náhrady škody, resp. ujmy na zdraví, ktorá mu bola v
dôsledku poskytnutia zdravotnej starostlivosti spôsobená. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že úspech poškodeného pacienta v
predmetnom konaní závisí od jeho schopnosti uniesť dôkazné bremeno a preukázať pred súdom nasledovné predpoklady vzniku zodpovednosti
za škodu:

  • poskytnutie zdravotnej starostlivosti non lege artis, t.j. v rozpore so zákonom;
  • ujmu spočívajúcu v poškodení zdravia;
  • príčinnú súvislosť (a to stopercentnú) medzi poskytnutím zdravotnej starostlivosti non lege artis a poškodením zdravia,
  • v niektorých prípadoch i zavinenie zdravotníckeho pracovníka, a to úmyselné alebo nedbanlivostné, v závislosti od konkrétneho prípadu.

Ako bolo už vyššie uvedené, poškodený pacient sa môže taktiež rozhodnúť, že namiesto/popri uplatneniu práv v rámci občianskeho súdneho konania,
bude voči zdravotníckemu pracovníkovi vyvodzovať trestnoprávnu zodpovednosť a za týmto účelom podá trestné oznámenie.

V tejto súvislosti uvádzame, že oproti zodpovednosti občianskoprávnej, ktorá primárne smeruje k nahradeniu vzniknutej ujmy formou zaplatenia určitej
peňažnej čiastky, čím sa vyjadruje jej funkcia reparačná, príp. satisfakčná, účelom trestnoprávnej zodpovednosti je v prvom rade potrestanie
páchateľa trestného činu – ide o funkciu represívnu. V trestnom konaní sa teda primárne rozhoduje o tom či bol konkrétny trestný čin spáchaný a kto je
jeho páchateľom; o náhrade škody, ktorá bola spôsobená trestným činom môžu trestné súdy rozhodovať len v prípade, ak si poškodený tento nárok
uplatní, a to najneskôr do skončenia vyšetrovania, resp. skráteného vyšetrovania (ide o tzv. adhézne konanie). V tejto súvislosti je však potrebné
uviesť, že nakoľko si rozhodnutie o náhrade škody, resp. ujmy na zdraví vyžaduje vykonanie časovo náročného dokazovania, ktoré trestné stíhanie
značne predlžuje a presahuje jeho potreby, odkazujú trestné súdy poškodeného vo veciach náhrady škody na občianske súdne konanie.

V neposlednom rade je taktiež potrebné spomenúť, že poškodený pacient sa môže obrátiť aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
(ďalej len „Úrad“) so svojím podnetom, resp. žiadosťou o bezplatné prešetrenie konkrétneho postupu zdravotníckeho pracovníka,
resp. zdravotníckeho personálu. Vzor tejto žiadosti možno nájsť na stránke Úradu medzi formulármi po názvom „Podnet občana – poskytovanie
zdravotnej starostlivosti (vzor) e-formulár“.

Úrad na základe predmetnej žiadosti danú záležitosť prešetrí a posúdi či bola zdravotná starostlivosť v konkrétnom prípade poskytnutá lege artis,
t.j. v súlade so zákonom. V prípade ak Úrad zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne a v súlade so zákonom, uloží príslušnému
zdravotníckemu zariadeniu, resp. súkromnému lekárovi potrebnú sankciu, príp. iné opatrenie.

V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že Úrad posudzuje len správnosť, resp. nesprávnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti; otázkou
príčinnej súvislosti
, ktorá musí byť v súdnom konaní preukázaná bez akýchkoľvek pochybností sa však žiadnym spôsobom nezaoberá. Preto ani
rozhodnutie Úradu o tom, že zdravotná starostlivosť bola v konkrétnom prípade poskytnutá v rozpore so zákonom nie je pre pacienta zárukou
úspechu v súdnom spore, nakoľko v danom prípade nemusí byť splnená ďalšia nevyhnutná podmienka pre priznanie náhrady škody, a to príčinná
súvislosť medzi ujmou na zdraví a konkrétnym zdravotníckym výkonom. Na druhej strane je potrebné uviesť, že aj v prípade ak by Úrad dospel k
záveru, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, t.j. v súlade so zákonom, pacientovi nič nebráni v tom, aby sa svojich práv domáhal
na príslušnom súde, resp. podal trestné oznámenie.

Leave a Reply