office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Aké práva majú rodinní príslušníci v prípade ak sa domnievajú, že lekári, zdravotnícky personál zapríčinil smrť ich príbuzného?

Aké práva majú rodinní príslušníci v prípade ak sa domnievajú, že lekári, zdravotnícky personál zapríčinil smrť ich príbuzného?

V prípade ak sa preukáže, že v dôsledku nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti bola spôsobená smrť pacienta,
majú pozostalí príbuzní právo domáhať sa predovšetkým (i) náhrady škody, ktorá im vznikla v dôsledku smrti ich príbuzného
(napr. náhrada primeraných nákladov na pohreb, nárok na pozostalostnú úrazovú rentu), ako aj (ii) peňažnej náhrady
nemajetkovej ujmy
, ktorú utrpeli v dôsledku zásahu do ich osobnostných práv, najmä v dôsledku silného emocionálneho
otrasu, neoprávneného zásahu do ich súkromia, resp. rodinného života, narušenia celistvosti rodiny, a pod.

V prípade ak sa pozostalí príbuzní domnievajú, že konaním zdravotníckeho pracovníka došlo k naplneniu skutkovej podstaty
niektorého z trestných činov môžu taktiež podať orgánu činnému v trestnom konaní trestné oznámenie. Rovnako tak sa môžu
pozostalí príbuzní obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so svojou sťažnosťou a žiadosťou o prešetrenie
danej záležitosti.

Leave a Reply