office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Referencie

 

 

Dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb

Naša advokátska kancelária poskytovala právne profesionálne poradenstvo širokému spektru domácich ako aj zahraničných klientov, od lokálnych podnikateľov až po nadnárodné koncerny, ktorí na území Slovenskej republiky podnikajú v rozličných odvetviach hospodárstva, priemyslu, bankovníctva a finančníctva, reklamy a marketingu, obchodu, ale aj poľnohospodárstva a služieb. Rovnako tak naša advokátska kancelária poskytovala právne poradenstvo domácim ako aj zahraničným fyzickým osobám v oblasti dedičského práva, vrátane zastupovania pred súdmi ohľadom vymáhania ich oprávnených majetkových nárokov, v oblasti práv spojených s nehnuteľnosťami a stavebným právom ako aj právami súvisiacimi s poškodením zdravia.

V nižšie uvedenom texte uvádzame kľúčovú a rozhodujúcu právnu agendu, na ktorú sa naša advokátska kancelária dlhoročne špecializuje ako aj vybrané právne záležitosti a transakcie, na ktorých sa naša kancelária podieľala.

Poradenstvo pre dcérsku spoločnosť švajčiarskeho finančno – investičného lídra na trhu s nehnuteľnosťami

Poskytovanie dlhoročného komplexného právneho poradenstva súvisiaceho s podnikateľskou činnosťou spoločnosti. Medzi najdôležitejšie aktivity v minulosti patrilo právne poradenstvo súvisiace so založením spoločnosti, zvýšením a znížením jej základného imania, vypracovaním due diligence v súvislosti s nadobudnutím nehnuteľností a posúdením existujúcich rizík ako aj vypracovanie potrebnej zmluvnej dokumentácie v súvislosti s nadobudnutím vlastníctva nehnuteľností a zabezpečením zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti. V súčasnosti je vykonávaná komplexná právna agenda spojená s vyjednávaním zmlúv o nájme nebytových priestorov, s vypracovaním zmlúv o technickej správe objektu, s vypracovaním dohôd o ukončení nájmu, príprava výpovedí nájomných zmlúv, vymáhanie pohľadávok od neplatičov ako aj uplatňovanie nárokov na náhradu škody.

Poradenstvo pre významnú slovenskú obchodnú spoločnosť, ktorá je jednou z dcérskych spoločností nemeckého globálneho lídra na trhu v chemickej distribúcií

Poskytovanie dlhoročného komplexného právneho poradenstva súvisiaceho s podnikateľskou činnosťou spoločnosti. Ako najdôležitejšie je možné vyzdvihnúť vypracovanie všetkých zmluvných podkladov a listín potrebných pre zlúčenie a splynutie obchodných spoločností, zvýšenie základného imania, kapitalizáciu pohľadávok, ako aj zabezpečenie ostatných potrebných korporátnych zmien, poskytnutie právneho poradenstva pri nadobudnutí a scudzovaní nehnuteľností ako aj priebežné komplexné vykonávanie agendy v súvislosti s vymáhaním pohľadávok, vrátane prihlasovania pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie. Okrem toho klientovi poskytujeme aj poradenstvo ohľadom otázok týkajúcich sa pracovného práva, vrátane prípravy pracovných zmlúv, posudzovania a vyhotovenia pracovných poriadkov a iných interných pracovnoprávnych aktov, ako aj zastupujeme zamestnávateľa na vyjednávaní ohľadom uzatvorenia kolektívnej zmluvy s príslušným odborovým orgánom. Zároveň vypracovávame analýzy a právne posudky v súvislosti s nárokmi na náhradu škody vymáhanými tretími osobami, ako aj taktiež všeobecné obchodnoprávne poradenstvo a poradenstvo ohľadom ochrany osobných údajov.

Poradenstvo pre dlhoročne stabilnú zahraničnú banku špecializujúcu sa na poskytovanie finančných služieb stredným podnikom

Uskutočnenie právneho auditu v súvislosti so zabezpečením pohľadávky financujúcej banky ako aj posúdením jej vymožiteľnosti, poradenstvo ohľadom zabezpečovacích inštrumentov podľa slovenského práva, vypracovanie dokumentácie potrebnej na zabezpečenie pohľadávky veriteľa (najmä záložných zmlúv na obchodný podiel, nehnuteľnosti, pohľadávky, na hnuteľné veci) vrátane zabezpečenia registrácie predmetného záložného práva v príslušnom obchodnom registri, v notárskom centrálnom registri ako aj v príslušnom katastri nehnuteľnosti.

Poradenstvo pre významného nemeckého investora špecializujúceho sa na obchod s úžitkovými vozidlami

Poradenstvo ohľadom nadobudnutia 100 % obchodného podielu v slovenskej obchodnej spoločnosti, vrátane vypracovania hĺbkového právneho auditu, v ktorom bol preverený právny a skutočný stav nadobúdanej spoločnosti, vypracovanie všetkých potrebných transakčných podkladov, úprava právneho vzťahu medzi spoločnosťou a jej konateľom, ako aj vypracovanie vzorových pracovných zmlúv.

Poradenstvo pre dcérsku spoločnosť úspešného britského investora špecializujúceho sa v oblasti automobilového priemyslu

Komplexné právne poradenstvo pri vstupe na slovenský trh ako aj pri rozbiehaní podnikania a s tým spojená príprava právnych dokladov ohľadom založenia spoločnosti, prenájmu nebytových priestorov a zaobstarania všetkých povolení ohľadom spustenia výroby.

Poradenstvo pre popredného nemeckého pestovateľa a predajcu poľnohospodárskych plodín

Poskytnutie komplexného právneho poradenstva v súvislosti s predajom poľnohospodárskej pôdy, v súvislosti s predajom poľnohospodárskych fariem ako aj vypracovanie všetkých potrebných zmlúv, listín, návrhov a s tým spojené zaobstaranie všetkých nevyhnutných povolení a zabezpečenie dodržania potrebných schvaľovacích procesov.

Poradenstvo a zastupovanie dcérskej spoločnosti úspešného nemeckého investora špecializujúceho sa v oblasti automobilového priemyslu

Komplexné právne poradenstvo pri vstupe na slovenský trh ako aj pri rozbiehaní podnikania a s tým spojená príprava právnych dokladov ohľadom založenia spoločnosti, kúpy nehnuteľnosti a zaobstarania všetkých povolení a certifikátov ohľadom spustenia výroby. Zabezpečovanie poradenstva ohľadom obchodnoprávnych a pracovnoprávnych otázok, ako aj úspešné zastupovanie spoločnosti pred rozhodcovským súdom.

Poradenstvo pre významného amerického klienta špecializujúceho sa na oblasť edukácie

Komplexné poradenstvo a vypracovanie všetkých potrebných právnych podkladov v súvislosti s predajom podniku a s tým súvisiace vypracovanie právnych rozborov a analýz.

Poradenstvo pre rakúskeho investora, ktorý je jedným z popredných európskych veľkoobchodníkov s náhradnými dielmi pre úžitkové vozidlá

Právne poradenstvo v súvislosti s nadobudnutím majoritného podielu v slovenskej spoločnosti ako aj ďalších významných právnych otázok spojených s  touto akvizíciou a poradenstvo ohľadom otázok týkajúcich sa všeobecnej obchodnoprávnej agendy.

Poradenstvo pre rakúskeho vydavateľa, ktorý na slovenskom trhu dlhoročne vydáva tradičné periodikum

Komplexné právne poradenstvo najmä v oblasti obchodného práva ako aj práva nekalej súťaže. Vypracovanie zmluvných podkladov ohľadom prevodu vydavateľských práv, príprava podkladov spojených s registráciou ochrannej známky ako aj úspešné zastupovanie spoločnosti pred súdmi.

Poradenstvo a zastupovanie slovenskej spoločnosti, ktorá je jedným z kľúčových hráčov na slovenskom trhu vonkajšej reklamy

Komplexné právne poradenstvo najmä v oblasti obchodného práva, pracovného práva, práva nehnuteľností, občianskeho práva ako aj úspešné zastupovanie spoločnosti vo viacerých súdnych sporoch.

Poradenstvo pre dcérsku spoločnosť popredného rakúskeho výrobcu systémov povrchových úprav, ktorý je celosvetovo pôsobiacim podnikom

Poskytovanie dlhoročného komplexného právneho poradenstva súvisiaceho s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, predovšetkým v oblasti obchodného práva, práva nehnuteľností a pracovného práva.

Poradenstvo pre rakúsku dcérsku spoločnosť popredného talianskeho výrobcu liehovín, vlastných bylinných likérov a miešaných aperitívov

Poskytovanie priebežného právneho poradenstva súvisiaceho s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, predovšetkým v oblasti obchodného a spotrebiteľského práva.

Poradenstvo pre dcérsku spoločnosť poprednej holandskej spoločnosti špecializujúcej sa na prenájom stavebných strojov

Poskytovanie právneho poradenstva súvisiaceho s podnikateľskou činnosťou spoločnosti pri vstupe na slovenský trh ako aj pri rozbiehaní podnikania a s tým spojená príprava právnych dokladov ohľadom založenia spoločnosti, zaobstarania všetkých povolení a certifikátov ako aj poradenstvo v  oblasti nájomného práva, pracovného práva a zabezpečovanie komplexného servisu pri vymáhaní pohľadávok spoločnosti.

Poradenstvo pre zahraničných ako aj domácich klientov

Poskytnutie komplexného výkonu činnosti oprávnenej osoby pre subjekt, ktorý je partnerom verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora.

Medicínske prípady

Úspešné zastupovanie fyzických osôb v konaniach o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Naša advokátska kancelária niekoľkonásobne úspešne vymohla od poskytovateľov zdravotníckych zariadení náhradu škody a nemajetkovú ujmu za poškodenia zdravia, a to v rámci mimosúdneho riešenia sporu ako aj v konaniach pred súdom.

Pro Bono

Naša kancelária stála pri zrode viacerých spoločensky prospešných združení a neziskových organizácii zameraných okrem iného na dobrovoľnícku činnosť, rozvoj kultúry a zbližovanie národností, ktorým poskytuje právnu pomoc a odbornú podporu pri uskutočňovaní ich aktivít.