office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Mediácia

Mediácia

Mediáciou je možné riešiť celé spektrum sporov, a to tak obchodnoprávneho ako aj súkromnoprávneho charakteru. Prepojenie poznania práva s psychologickými a meditačnými zručnosťami predstavuje tie najlepšie predpoklady na dosiahnutie rýchleho a pre obidve strany uspokojivého riešenia ich sporu. Partnerka našej kancelárie JUDr. Jana Markechová je od 25.04.2008 zapísaná v Registri mediátorov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a teda popri výkone funkcie advokáta, pôsobí aj ako mediátorka, a to vo vzťahu k najrozmanitejším sporom, ktoré vznikajú nielen v podnikateľskej ale aj v nepodnikateľskej sfére.

Pre poriadok veci a lepšiu predstavu ohľadom problematiky mediácie, poskytujeme v ďalšom texte nasledovné bližšie informácie.

Čo je mediácia?

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Ide teda o alternatívny spôsob riešenia sporu – mediácia vystupuje ako alternatíva ku konaniu súdnemu a rozhodcovskému.

V zmysle ustanovenia čl. III zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, sa § 11 ods. 7 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch doplnil tak, že účastníkom súdneho konania sa vráti súdny poplatok vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania. Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci. V zmysle uvedeného ustanovenia tak platí, že i samotná právna úprava prioritne podporuje vyriešenie sporu mimosúdnou mediáciou.

Aké druhy sporov môžete v mediácii vyriešiť?

V mediácii riešime spory, ktoré vznikli z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Jedná sa napríklad o predrozvodové konania, dohody o zverenie dieťaťa do starostlivosti, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, neplatenie vyživovacieho príspevku, konflikty na pracovisku, sťažnosti pacientov, spory v oblasti zdravotníctva, vymáhanie pohľadávok, spotrebiteľské spory, spory z neplatného rozviazania pracovného pomeru, spory medzi spoločníkmi.

Kedy je mediácia vhodná a zmysluplná?

  • ak majú sporové strany v budúcnosti záujem na obnove a zachovaní dobrých vzťahoch,
  • ak sú sporové strany ochotné zohľadniť aj dôvody konfliktu a sporu,
  • ak je konflikt veľmi zložitý alebo ak:
  • majú sporové strany pocit, že v riešení ich problému prišli k bodu, z ktorého nedokážu dospieť k žiadnemu riešeniu;
  • ak sa stal konflikt pre sporové strany silno emočnou záležitosťou;
  • ak je budúca spolupráca a vzájomný kontakt medzi sporovými stranami nevyhnutný;
  • ak sporové strany majú voči objektivite súdnych rozhodnutí prirodzenú nedôveru.

Aké sú výhody mediácie; prečo sa rozhodnúť pre mediáciu ako spôsob riešenia Vášho sporu?

Mediáciou ušetríte čas a peniaze

Pokiaľ sú sporové strany ochotné pristúpiť na riešenie ich sporu, mediácia je ideálnou metódou pre dosiahnutie zmierlivého riešenia ich sporu. Dĺžka mediácie závisí od komplexnosti konkrétneho sporu, ale vo všeobecnosti je možné konštatovať, že sporný prípad sa dá vyriešiť v priebehu niekoľkých týždňov. Na základe doterajšej skúsenosti so súdnym vymáhaním nárokov je možné potvrdiť, že úspešná mediácia je jednoznačne výrazne kratšia ako súdne konanie. Navyše, strany sa za pomoci mediátora môžu dohodnúť na konkrétnom časovom harmonograme a stanoviť rozsah času, ktorý sú ochotné mediácii venovať.

Rýchlosť mediácie úzko súvisí aj s finančnou stránkou, keďže sporové strany sa oveľa rýchlejšie dostanú k riešeniu sporu a tým dosiahnu uspokojenie svojich nárokov. Navyše, na základe nášho porovnania s konaním súdnym alebo rozhodcovským, bývajú celkové náklady mediácie výrazne nižšie.

Riešenie sporu mediáciou je nezáväzné

Riešenie sporu formou mediácie závisí od dohody sporových strán, pričom ktorákoľvek zo sporových strán a mediátor sú oprávnení medáciu ukončiť, pokiaľ sa dá predpokladať, že nebude viesť k zdarnému vyriešeniu sporu. Tým sa strany nevystavujú riziku dosiahnutia výsledku, s ktorým by nesúhlasili a zabraňuje sa tak umelému predlžovaniu sporu.

Platí teda, že samotná mediácia a jej výsledok sú predovšetkým v rukách samotných sporových strán. Úlohou mediátora je analyzovať záujmy obidvoch strán a pokúsiť sa nájsť riešenie. Napriek tomu, že riešenie sporu sa nemusí striktne opierať o právne predpisy, advokátska prax mediátora je výhodou pri schopnosti hlbšieho analyzovania právnych aspektov toho ktorého sporu.

Strany môžu pri podpise zmluvy podpísať aj doložku obsahujúcu dohodu o riešení sporu mediáciou, v ktorej sa zmluvné strany dohodnú, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom vzťahu, budú riešiť mediáciou. Uvedenú doložku je možné kombinovať s rozhodcovskou doložkou (alebo dohodou o riešení sporu cestou vnútroštátneho súdu) pre prípad, že by mediácia (v určenom čase) nebola úspešná. Pri zostavovaní predmetnej doložky je potrebné poradiť sa s mediátorom, prípadne právnikom, nakoľko rozhodcovská doložka je už pre zmluvné strany záväzná.

Mediácia je dôverná a neformálna

Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou.

Samotný priebeh mediácie je veľmi neformálny. Snažíme sa riadiť priebeh mediácie tak, aby bolo možné dosiahnuť dohodu. Pritom nie je potrebné dodržiavať žiadne procesné predpisy. Strany si pritom môžu interne dohodnúť základný rámec pravidiel (framework), ktorým sa budú pri mediácii riadiť.

Aký postup aplikujeme pri mediácii?

Postup pri mediácii je nezáväzný a priebeh závisí v značnej miere od konkrétneho prípadu, vo všeobecnosti však pri mediáciu používame postup rozdelený na nasledovné fázy:

vysvetlenie a objasnenie mediácie

Mediátor sporovým stranám objasní proces a cieľ mediácie, jeho úlohu ako mediátora, pričom so stranami dohodneme pravidlá pre nasledujúci priebeh. Strany následne vyjadria svoj súhlas s finančnou odmenou mediátora. Na základe toho mediátor spíše dohodu o riešení sporu mediáciou, ktorú všetky zúčastnené strany podpíšu.

získavanie informácií a objasnenie sporu

Sporovým stranám je umožnené v kľude a bez akéhokoľvek stresu vysvetliť svoju pozíciu v predmetom spore a objasniť sporné body ako aj príčiny ich vzniku, a to tak aby nastolené témy, sporné body a konfliktné oblasti mohli slúžiť na ďalšie spracovanie a štrukturovanie spornej problematiky. Mediátor môže viesť predmetný rozhovor so sporovými stranami spoločne alebo aj jednotlivo s každým zvlášť.

zistenie pozícií sporných strán, ich záujmov a explorácia sporu

V tejto fáze mediačného procesu sa sporovým stranám poskytne možnosť, aby ku každému z existujúcich sporných bodov zaujali svoje stanovisko a navrhli z jeho pohľadu prijateľné riešenie existujúceho problému. Za týmto účelom si vymenia všetky potrebné informácie a údaje. Mediátor v tejto fáze pomáha sporovým stranám pri nájdení všetkých možných do úvahy prichádzajúcich riešení predmetného sporu, aby výsledkom takéhoto návrhu bolo v ideálnom prípade tzv. win-win-riešenie, pri ktorom by boli spravodlivo zohľadnené záujmy sporových strán a tieto by boli s navrhovaným riešení spokojné.

Po zvážení výpovedí sporových strán mediátor analyzuje ich pozície a záujmy a vlastnými slovami neutrálne popíše vypočuté výpovede tak, aby vytvoril podmienky pre hľadanie riešenia. Niektoré konflikty sa dajú vyriešiť na jednom sedení, avšak komplexnejšie spory vyžadujú aj viac sedení, na ktorých sa sporové strany s mediátorom vždy na konci mediačného rokovania vzájomne dohodnú.

dohoda o mediácii

Po obojstrannom prijatí jedného z navrhovaných riešení spíše mediátor dohodu, ktorá rieši predmetný spor a ktorú sporové strany spolu s mediátorom podpíšu. Podpisom dohody je proces mediácie ukončený a úloha mediátora končí.

Predmetná dohoda zaväzuje strany plniť povinnosti, ku ktorým sa v nej zaviazali. V prípade, že majú sporové strany záujem na tom, aby na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, mohol oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, je potrebné aby táto dohoda bola spísaná vo forme notárskej zápisnice, alebo schválením dohody vo forme zmieru pred súdom alebo rozhodcovským orgánom.

Na záver je potrebné ešte raz zdôrazniť, že výhoda riešenia sporu mediáciou spočíva predovšetkým v nádeji, šanci a možnosti sporových strán vyhnúť sa niekoľkomesačným až ročným súdnym sporom, s problémami ktorých sporové strany musia denno-denne žiť a ktoré nezaťažujú len ich psychiku ale istým spôsobom zaťažujú aj psychiku ich blízkych osôb. Žijeme na tomto svete je príliš krátko na to, aby sme svoju drahocennú energiu vyplytvali na nekompromisné boje v pojednávacích miestnostiach príslušných súdov.