office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Mgr. Magdaléna Markechová

Mgr. Magdaléna Markechová

Advokátsky koncipient

Contacts

+ 421 2 4464 5131/2
magdalena.markechova@jmjlegal.sk

Hlavnou špecializáciou Magdalény je právo nehnuteľností a obchodné právo. Rozsiahle skúsenosti Magdaléna získala aj v oblasti pracovného práva, v rámci ktorého sa okrem všeobecnej pracovnoprávnej agendy zameriava aj na otázky súvisiace s kolektívnymi pracovnoprávnymi vzťahmi. Magdaléna sa v rámci svojho pôsobenia v našej kancelárii podieľala na viacerých úspešných transakciách korporátneho charakteru. V poslednom období prispela Magdaléna ako člen užšieho tímu k úspechu našich klientov v medicínskych sporoch ohľadom náhrady škody na zdraví. Počas svojho štúdia vo Fínsku sa Magdaléna venovala predovšetkým problematike ľudských práv, pričom znalosti získané týmto štúdiom dokáže aplikovať pri riešení prípadov našich klientov týkajúcich sa náhrady nemajetkovej ujmy, na ktorých sa pravidelne zúčastňuje.

Vzdelanie:
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva
Univerzita v Turku (Fínsko), Fakulta práva

Jazyky:
anglický jazyk, nemecký jazyk