office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Aktuality

Nový zákon o upomínacom konaní

Národná rada SR schválila dňa 25.10.2016 návrh zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon“) z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý bol v Zbierke zákonov uverejnený pod číslom 307/2016 Z.z. a ktorý nadobudne účinnosť dňa 01.02.2017. Hlavnou motiváciou vedúcou k prijatiu tohto zákona je podľa dôvodovej správy k zákonu...
Viac

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Dňa 01.01.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Obchodný zákonník“), ktorou sa do slovenského právneho systému zaviedla nová forma obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie (skrátene „j.s.a.“). Podľa dôvodovej správy k predmetnej novele má zavedenie jednoduchej spoločnosti na akcie...
Viac

Predĺženie lehoty na aktiváciu elektronických schránok

Poslanci Národnej rady SR schválili dňa 07.12.2016 v skrátenom legislatívnom konaní návrh novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“), ktorý priniesol dve zásadné zmeny. Prvou...
Viac

Elektronické schránky

Dňa 1. augusta 2016 sa všetkým právnickým osobám so sídlom na území Slovenskej republiky ako aj všetkým zapísaným organizačným zložkám automaticky zriadili elektronické schránky. K zriadeniu elektronických schránok došlo bezplatne a bez potreby akejkoľvek súčinnosti ich majiteľov, a to na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). Elektronické schránky slúžia na komunikáciu s orgánmi verejnej správy...
Viac

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Dňa 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“), ktorým sa do právneho poriadku Slovenskej republiky zaviedla tzv. priama trestná zodpovednosť právnických osôb. Páchateľom určitých trestných činov môže byť tak nielen fyzická osoba, ako tomu bolo doposiaľ, ale i...
Viac

Novela zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Od 18.06.2016 vstupuje do účinnosti novela zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a  nelegálnom zamestnávaní (ďalej aj len ako „Novela“), ktorá v podnikateľskom prostredí zakladá prísne pravidlá. V zmysle predmetnej Novely bude príslušný inšpektorát práce oprávnený sankcionovať podnikateľa, ktorý prijal od dodávateľa (Novela používa pojem poskytovateľ služby) službu alebo prácu prostredníctvom fyzickej...
Viac