office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Aktuality

Čo musí vedieť každý zahraničný notár, ktorý rozhoduje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 650/2012 o slovenskom nehnuteľnom majetku

V prípade, že predmetom dedičstva nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky bude aj poľnohospodárska pôda, lesné pozemky alebo vinice nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce a na prejednanie tohto dedičstva bude príslušný zahraničný notár ako súdny komisár, nedá sa vylúčiť riziko, že rozhodnutie o dedičstve môže byť vydané v rozpore so slovenským  právnym poriadkom....
Viac

Novela protischránkového zákona

Dňa 01.09.2019 nadobudne (s výnimkou určitých ustanovení) účinnosť novela tzv. protischránkového zákona, t. j. zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorá je výsledkom viac ako dvojročnej aplikácie Zákona a kladie si za cieľ zohľadniť poznatky aplikačnej praxe zo...
Viac

Legislatívne zmeny Exekučného poriadku – zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

Úvod Dňa 26. júna 2019 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorým sa mení zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“), ktorý nadobudne účinnosť dňa...
Viac

Zmena legislatívy v oblasti AML

 Dňa 15.03.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 52/2018 Z.z. (ďalej len „Novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Nižšie v texte si dovoľujeme bližšie objasniť...
Viac